Detail předmětu

Strategický marketing

FP-RsmaKAk. rok: 2020/2021

Předmět Strategický marketing je zaměřený na objasnění podstaty a způsobu realizace strategických marketingových rozhodnutí ve firmách. Východiskem pro toto vymezení je diskuse o strategii, o strategické pozici firmy, o faktorech ovlivňujících volbu strategie. Tato oblast výkladu bude rozšířena o postup tvorby marketingové strategie, počínaje seznámením s nástroji strategické marketingové analýzy, přes formulování vize a poslání firmy, formulaci variatních strategických záměrů až k problematice získávání a využívání zpětné vazby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Uvědomění si důležitosti strategického marketingového řízení při vytváření a udržování dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody. Studenti získají přehled o soudobých trendech v uplatnění marketingových přístupů. Prohloubí své znalosti procesu analýzy firemního prostředí (vnějšího a vnitřního), generování strategických variant, jejich hodnocení a realizace marketingových strategií v konkurenčním prostředí.

Prerekvizity

Znalost marketingových pojmů a koncepcí.

Literatura

ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
HORÁKOVÁ, H.: Strategický marketing. Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0447-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, skupinové diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Strategie, strategické řízení, strategický marketing
Podmínky pro uplatnění strategického marketingu
Postup tvorby marketingové strategie
Nástroje strategické marketingové analýzy
Generování námětů na strategický marketingový rozvoj firmy
Volba vhodné varianty marketingové strategie a její realizace

Cíl

Seznámit studenty s důležitou oblastí marketingové strategie - od faktorů, které vymezují možnosti rozvoje firmy, přes analytické metody, sloužící k analýze strategické marketingové pozice, tvorbu strategie až ke způsobům hodnocení realizace a výsledků marketingové strategie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor