Detail předmětu

Principles of Entrepreneurship

FP-BPENEAk. rok: 2020/2021

Předmět podává základní vymezení celé oblasti podnikatelství z pohledu teorie i praxe. Předmět se zaměřuje na životnostní křivku podniku, tj. od rozhodování budoucího podnikatele o samostatné podnikatleské činnosti, před proces zakládání podniku a jeho řízení v oblasti růstu, až po přežívání či pokles.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: studenti budou znát moderní teorie uplatňované v celém podnikatelském procesu.
Dovednosti: studenti budou schopni:
1. Kriticky analyzovat a vyhodnocovat podnikatelské prostředí v globálním kontextu.
2. Definovat, vyhodnocovat a volit odpovídající formu podnikatelské aktivity a vytvářet podnikatelský plán.
3. Analyzovat a vyhodnocovat pozici podnikatelského subjektu na trhu.
4 Formulovat strategické cíle a plány.
Kompetence: studenti si osvojí základní kompetence potřebné pro založení vlastního podniku a budoucí rozvoj podniku.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musejí mít následující znalosti a dovednosti: kreativní myšlení pro založení vlastního podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. UK: Palgrave. 540 pp., 2016. ISBN 978-1-137-43035-9. (EN)
KORÁB, V. Principles of Entreprenruship. Handbook. Brno: BMF, 2016. (EN)
HISRICH, Robert D a Michael P PETERS. Entrepreneurship. 4th ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1998. ISBN 0256234787. (EN)
BYGRAVE, William D a Andrew ZACHARAKIS. Entrepreneurship. Hoboken: John Wiley, 2008. ISBN 978-0-471-75545-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter interaktivního výkladu základních principů dané disciplíny. Znalosti z přednášek budou procvičovány na cvičeních.
Vzhledem k bezpečnostní situaci v České republice a Směrnici rektora nebo děkana, může být výuka prováděna v elektronické podobě. Podmínky výuky budou studentům vysvětleny na přednášce nebo vystaveny v aktualitách předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro složení zkoušky je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních a zápočet.
2. Úspěšné složení písemné části zkoušky (5 otevřených otázek, každá po 20 bodech) - max. 100 bodů. Trvání písemné zkoušky 60 minut.
3. Celkový počet bodů pro udělení známky musí být vyšší než 60 bodů.
Pro hodnocení bude použita stupnice:
A 91 - 100 bodů
B 81 – 90 bodů
C 71 – 80 bodů
D 61 – 70 bodů
E 51 – 60 bodů
F 50 a méně bodů
Studenti se vyzývají k průběžnému studiu přednášené látky. Přibližně v polovině semestru budou znalosti studentů ověřeny krátkým testem. Forma testu bude záviset na epidemiologické situaci.
Individuální studijní plán: studenti, kteří mají schválený individuální studijní plán, budou aktivně spolupracovat na přípravě týmového podnikatelského plánu pro získání zápočtu.
Závěrečný test provedou kontaktní formou podle standardních podmínek nejpozději do 31. března 2021.
Uznání předmětu ze zahraniční vysoké školy za předmět Principles of Entrepreneurship se řídí směrnicí děkana Fakulty podnikatelské a hodnotí jej garant předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Základní náplň přednášek se vztahuje k následujícím oblastem:
1. Úvod do podnikatelství, historický pohled na podnikání.
2. Malé podniky v ekonomice a jejich funkce.
3. Inovace v podnikání a ekonomika.
4. Základní kameny úspěšného podnikatelství, podnikatelský proces a jeho stádia.
5. Podnikatel, jeho vlastnosti a sebehodnocení, intrapodnikatel.
6. Rozhodovací proces při vytváření nového podniku, výběr místa podnikání.
7. Vznik nového podniku, uplatnění Franchisingového konceptu.
8. Podnikatelský plán, části podnikatelského modelu.
9. Řízení úvodních fází nového podniku, řízení zdrojů nového podniku.
10. Řízení růstu podniku.
11. Aspekty internacionalizace podniku.
12. Rodinné podnikání.
13. Zralost podniku, prodej podniku, signály bankrotu, pokles a pád.
Studenti budou mít možnost navštívit Jihomoravské inovační centrum - JIC. Návštěva bude organizována během semestru. Návštěva bude upřesněna v přednášce, nebo si ji studenti zorganizují individuálně. Forma návštěvy bude záviset na epidemiologické situaci.

Cíl

Cílem předmětu, je dát studentům základní znalostí pro analýzu a zhodnocení vlastního potenciálu pro samostatné podnikání a formulaci strategických cílů a plánů pro podnikatelskou činnost. Dalším cílem předmětu je prezentovat vhodnou podnikatelskou entitu a pro tuto entitu vytvořit podnikatelský plán.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V případě omluvené neúčasti při výuce předmětu může učitel stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor