Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FP-RfmiKAk. rok: 2020/2021

Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování
Strategický finanční management:
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování)
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování modulu by absolvent měl:
1) umět:
• orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
• znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

2) být schopen udělat
• vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
• implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů;
• sestavit finanční plán podniku a zvolit vhodnou strukturu zdrojů financování podnikových činností, která neohrozí platební schopnost podniku;

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Literatura

BRIGHAM, E.R., EHRHARDT, M.C. Financial Management. Tudory and Pracitice, 12. ed. Ohio: South-Western.
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3
REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005.
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je zaměřena na vysvětlení nejdůležitějších princípů řízení, na prezentaci rozhodovacích problémů, jako i řešení modelových situací.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.
Ověření znalostí probíhá písemně a je zaměřené na schopnost praktické aplikovatelnosti znalostí. To je ověřováno řešením typizovaných příkladů, procvičovaných v rámci konzultací (tvoří 70% hodnocení) a znalostí teorie (tvoří 30% hodnocení).
Termíny testů budou vypsané v IS do zahájení zkouškového období a je nutná registrace. Počet termínů nebude dodatečně navyšován. Délka testu je 90 minut. U testu je nutné získat minimálně 50 % možného bodového hodnocení. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Závěrečný test lze jednou opakovat.
Klasifikace zápočtu je podle zásad definovaných Zkušebním a studijním řádem VUT.


Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
- místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování
- informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti
- credit management - tvorba a správa databáze
- řízení zásob - modely řízení
- krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
- krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Cíl

Cílem předmětu je zejména:
• poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
• poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
• vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
• prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
• upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast nakonzultacích není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning