Detail předmětu

Economics of Company

FP-BECOEAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní kategorie ekonomiky podniku jako jsou podstata, cíle a funkce podniku, majetek a kapitál, oceňování majetku a závazků, výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby. Součástí předmětu jsou základy finanční a investiční činnosti a ekonomické rozhodování.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci semestrální práce aplikovat a řešit některou z činností podniku ve vybraném podniku a z hlediska praktického pochopit vzájemné ekonomické souvislosti v rámci podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

BERNSTEIN, L.A., WILD., J.J. Analysis of financial statements. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2000. ISBN 0-07-094504-7. (EN)
ALLEN, B.W., WEIGELT K., DOHERTY, N.A., MANSFIELD, E. Managerial Economics: Theory, Applications, and Cases. 7th Edition. W.W. Norton, New York, 2009, ISBN-10: 0393932249. (EN)
DAVID E. Financial Analysis and Decision Making. 2003 McGraw-Hill. ISBN 0-07-141559-9. (EN)
HILTON, R.W., MAHER, M., SELTO, F.H.. Cost management: strategies for business decisions. 4th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-0-07-128799-9. (EN)
WHITE, G.I., SONDHI, A.C., FRIED, D. The analysis and use of financial statements. 3rd ed. Hoboken: John Wiley, 2003. ISBN 0-471-37594-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou. V rámci zkoušky student obdrží dva výpočetní příklady a čtyři teoretické otázky.
Klasifikace je dle stupnice ECTS:
100-90
B 89-80
C 79-70
D 69-60
E 59-50
F 49-0

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Podniková ekonomika - základní pojmy: ekonomie a ekonomika. Produkce a produkční faktory. Principy podnikání.
2. Okolí podniku. Zainteresované strany. Funkce podniku. Typologie podniků.
3. Cíle podniku. Maximalizace zisku. Shareholder value.
4. Právní formy podnikání v České republice a Evropské unii.
5. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
6. Výnosy a náklady. Výkaz zisku a ztráty.
7. Cash flow.
8. Kalkulace. Klasifikace nákladů.
9. Kalkulační metody.
10. CVP analýza.
11. Strategie financování.
12. Ekonomické hodnocení investičních projektů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku s důrazem na malé a střední podniky. Zabývá se výstavbou, fungováním a činnostmi podniku. V přednáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.
Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky malých a středních podniků v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samotné podnikatelské činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor