Detail předmětu

Cross Cultural Communication

FP-OcccPAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti získají relevantní poznatky z oblasti sociální způsobilosti a s nimi spojené kompetence. Budou seznámeni se základními teoretickými modely a strategiemi a možnostmi jejich aplikace ve své vlastní praxi. Ve cvičeních upevní a rozvinou dovednosti podporující efektivní průběh sociální interakce v běžných i náročných pracovních situacích.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského vzdělání.

Doporučená nebo povinná literatura

HOFSTEDE, G. H., G. J. HOFSTEDE and M. MINKOV. Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, c2010. ISBN 978-0-07-166418-9.
MORAN, R.T., P. R. HARRIS and S. V. MORAN. Managing cultural differences: global leadership strategies for cross-cultural business success. 8th ed. Amsterdam: Elsevier, 2011. ISBN 978-1-85617-923-2.
F. TROMPENAARS and CH. HAMPDEN-TURNER. Riding the waves of culture: understanding diversity in global business. 3rd ed. London: Nicholas Brealey, 2012. ISBN 978-190-4838-388.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, v rámci cvičení: behaviorální interview, hraní rolí, modelové situace, řešení případových studií

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro pozitivní hodnocení a úspěšné absolvování předmětu jsou následující.
Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 25% písemné zpracování seminární práce
• 25% týmová semestrální práce (prezentace, diskuze)
• 10% aktivní zapojení (např. aktivní participace na hodinách, účast na nepovinných odborných tematicky relevantních přednáškách, seminářích – nutno doložit např. certifikátem)
* 40% závěrečný písemný test

K úspěšnému absolvování předmětu v rámci schváleného individuálního studia je nutno vypracovat semestrální práci na schválené téma, tuto prezentovat a zodpovědět otázky v následné diskuzi. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti. Témata pro zpracování jsou vybírána a schvalována vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Hlavním cílem předmětu je seznámit student/ky se specifiky interpersonální komunikace v mezinárodním kontextu. Důraz je kladen na získání znalostí z dané oblasti a schopnost aplikace do praxe, jenž rozvine jejich interkulturní kompetenci jako nezbytný předpoklad úspěšného působení v oblasti mezinárodního obchodu.
1. Seznámení s cílem a osnovou předmětu. Vymezení organizačních kritérií a podmínek absolvování předmětu. Zadání témat semestrálních prací a kritérií jejich zpracování.
2. Vymezení klíčových pojmů: kultura a její prvky, interkulturní kompetence a její složky, proces interkulturní komunikace.
3. Interkulturní adaptace: identita jedince, akulturace, kulturní šok a mechanismy jeho úspěšného zvládání.
4. Koncept kultury.
5. Klasické kulturní modely: Hofstede, Trompenaars, Hampdon-Turner.
6. Koncept kulturních standardů dle A. Thomase.
7. Kulturní asimilátor jako prostředek interkulturního tréninku.
8. Vyjednávání v mezinárodním prostředí. AID model pro interakce s odlišnými kulturami.
9. Specifika práce v mezinárodních týmech. GLOBE model.
10. Bariéry interkulturní komunikace. Etnocentrizmus, kulturní relativizmus.
11. Specifika vybraných evropských kultur se zaměřením na oblast mezinárodního obchodu.
12. Specifika vybraných mimoevropských kultur se zaměřením na oblast mezinárodního obchodu.
13. Repetitorium a diskuze k probraným tématům.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je osvojení si poznatků relevantních interpersonální komunikaci v mezinárodním prostředí a jejich aplikace prostřednictvím tréninkových aktivit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning