Detail předmětu

Diplomová práce (v angličtině)

FIT-DIPaAk. rok: 2020/2021

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEPa) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Prerekvizity

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEPa - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ (státní závěrečná zkouška) ve stejném semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

How to write the MSc Thesis (https://www.fit.vut.cz/study/theses/master-theses/) (in Czech only).
A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

Způsob a kritéria hodnocení

Konzultace s vedoucím diplomové práce.
Podmínky zápočtu:
Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEPa - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

    obor MGMe , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor