Detail předmětu

Pedagogická psychologie

FEKT-XPC-PEPAk. rok: 2020/2021

Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti definují základní psychologické pojmy, předmět studia všech psychologických subdisciplín, definují kognitivní procesy a stavy. Vysvětlí psychologické mechanismy Freudova modelu osobnosti, behavioristický model osobnosti, Rogersův model osobnosti. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v psychologických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci se zřetelem k psychologickému zisku žáka.

Prerekvizity

Základním vstupním předpokladem je především zájem o danou problematiku.

Literatura

viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Tegze O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003.
Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.
Mareš, J.: Styly žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Bratislava: KU, 2002.
Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno: FFMU, 1992, Opava: 1997.
Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadováno úspěšné napsání zápočtového testu a ústní zkoušky v minimální výši 80% bodů. Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

I. Psychologické systémy.
II. Sociální psychologie a psychologie komunikace.
III. Vývojová psychologie.
IV. Psychologie osobnosti.
V. Kognitivní psychologie.
VI. Pedagogická a školní psychologie.

Cíl

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor