Detail předmětu

Manažerské účetnictví

FEKT-MPC-MAUAk. rok: 2020/2021

Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví. Členění nákladů, výnosů v účetnictví a jejich dopad na daňové zatížení podniku. Daně z příjmů. Vliv charakteru podnikání na manažerské účetnictví. Interpretace účetních údajů ve finančním řízení podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy ekonomického řízení podniku;
- diskutovat o nejpoužívanějších ekonomických ukazatelích v rámci řízení podniku;
- vypočítat daň z příjmů;
- interpretovat stav cash-flow dle dodaných informací.

V rámci cvičení odb. zák. se student dále naučí:
- analyzovat právní normy, které se velmi často k ekonomickému životu vážou;
- interpretovat základní výkazy spojené s podnikáním;
- účtovat účetní případy v systému daňové evidence;
- navrhnout jednoduchou kalkulaci k určitému produktu;
- určit potřebné administrativní kroky při založení a zrušení podnikání.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse, řešení příkladů. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 70%, e-learning podpora pak cca 30%.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ve formě písemného testu. Max. 100 bodů, požadováno alespoň 60 bodů. Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

1.Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura.
2.Náklady, výnosy - základní ekonomické kategorie.
3.Daně z příjmů.
4.Daňová evidence.
5.Kalkulace, rozpočetnictví.
6.Poměrové ukazatele, cash-flow, bod zvratu, čistá současná hodnota, doba návratnosti.
7.Podnik – založení, ovlivňující faktory, právní úprava, členění a zdroje financování majetku.

Učební cíle

Seznámit posluchače se základy manažerského účetnictví, které je hlavní platformou vnitřního řízení podniku. Seznámit posluchače s nejpoužívanější legislativou, která se váže k podnikání v České republice. Demonstrovat využití systému daňové evidence v drobném podnikání fyzických osob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost alespoň 75% na cvičeních. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 70%, e-learning podpora pak cca 30%.

Doporučená literatura

Lanča, J., Sedláček, J.: Manažerské účetnictví, Masarykova univerzita - ESF, Brno, 2005
Valach, J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha, 2003
Vančurová, A., Láchová, L.: Daňový systém ČR 2010, VOX, Praha, 2010
Hradecký, M., Lanča, J., Šiška, L.: Manažerské účetnictví, Grada Publishing 2008
Dluhošová, D. a kol.:Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress 2010

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Vymezení, význam a rozdíl účetní a daňové evidence.
- Majetek a jeho členění, zdroje financování. Inventarizace.
- Založení podniku. Kritéria rozhodování
- Právní úprava podnikání. Živnostenské podnikání, obchodní společnosti.
- Klasifikace nákladů a výnosů z pohledu manažer. účetnictví. Hospodářský výsledek.
- Kalkulace, kalkulační vzorec, kalkulační metody.
- Rozpočty nákladů a výnosů.
- Rozpočtová skladba. Sestavení rozpočtu nákladů a výnosů.
- Daňová evidence přípisů a výdajů.
- DPH - Režim, plátci, sazby, přiznání.
- Vedení daňové evidence
- Daně z příjmu fyzických osob.

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Procvičování účtování.

eLearning