studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Fakulta: FEKTZkratka: EEKR-M1Ak. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2643

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 2.1.2002 - 31.7.2021

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Ve všech těchto oblastech studenti rovněž získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi magisterského studijního programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako vedoucí pracovníci, výzkumní pracovníci a odborníci v různých odděleních elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, včetně odborných institucí státní správy. Vysokoškolské vzdělání poskytuje dobrý základ pro zahájení vědecké kariéry v možném doktorském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů magisterského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
M1-BEIBiomedicínské a ekologické inženýrství82