Detail předmětu

Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II

FA-ST2Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti v řešené typologii.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu malé či velké stavby, případně řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 16 kreditů, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 16 kreditů, volitelný