Detail předmětu

Presentace

FA-EPREAk. rok: 2020/2021

Parametrické navrhování je aktuální generativní metodou jak v architektuře, tak v ostatních uměleckých oborech. Umělec nevytváří přímo výsledné umělecké dílo, nýbrž definuje algoritmus (sled úkonů, podle nichž software vytváří 2D nebo 3D strukturu) a na základě vstupních parametrů může výslednou podobu díla průběžně efektivně měnit.
Na teoretický úvod naváží praktická cvičení. Vybrané příklady představí možnosti grafického skriptovacího editoru Grasshopper. V druhé polovině semestru budou studenti ve spolupráci s pedagogem vytvářet vlastní plošné a prostorové návrhy, které budou vizualizovat v renderovacím programu V-ray.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studenti získají dovednost objektově vizuálního scriptování a zdokonalí své prezentační dovednosti.

Prerekvizity

Výpočetní techniky I.-V., Výtvarná tvorba I.-VI.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

seminář

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet. Vyhotovení 2 unikátních výtvarných návrhů (jeden plošný a jeden prostorový), prezentace mimo jiné odhalující algoritmus vedoucí k jejich vzniku, digitální odevzdání návrhů na CD

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Zadání, teoretická část (historie, souvislosti, referenční příklady, literatura)
2. praktické ukázky (plošné prvky)
3. praktické ukázky (prostorové prvky)
4. praktické ukázky (dělení a jednoduché transformace prvků)
5. praktické ukázky (atraktory)
6. praktické ukázky (generátor náhodných čísel)
7. praktické ukázky (image sampler)
8. praktické ukázky (základy RhinoScriptu)
9. práce s renderovacím modulem V-ray
10. práce na projektech, konzultace
11. práce na projektech, konzultace
12. práce na projektech, konzultace
13. prezentace návrhů, klasifikace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s progresivní metodou architektonického navrhování. Studenti získají rámcový přehled o historii a současných možnostech při programování architektury. Naučí se své modely profesionálně prezentovat vizualizacemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor