Detail předmětu

Chemická a environmentální legislativa

FCH-BC_CHELAk. rok: 2020/2021

Základy právní teorie v oblasti ochrany životního prostředí, reakce mezinárodního společenství; vybrané mezinárodní dohody, institucionální péče o ŽP v České republice. Zákonné nástroje ochrany přírodních zdrojů, jaderné technologie, základní právní principy, jaderná bezpečnost a její dopad na životní prostředí. Procesy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v platné české právní úpravě, problematika uzavírání mezinárodních úmluv ; implementace přijatých závazků ve vnitrostátní právní úpravě
1. Student bude znát jednotlivé, v současné době platné zákony ČR zabývající se ochranou životního prostředí
2. Student bude znát rovněž všechny zákony EU z této oblasti
3. Provede výběr stavby a na podkladě platné legislativy zjistí, které zákony o životním prostředí musí být aplikovány na tuto stavbu.
4. Seznámí se s legislativou týkající se stavebnictví
5. Na podkladě splnění těchto dílčích úkolů bude schopen zpracovat studii o vlivu stavby na životní prostředí. Studie bude obsahovat veškeré platné žádosti o umožnění této stavby i vlastní power pointovou prezentaci.

Prerekvizity

Získání znalostí z oborových předmětů zaměřených na problematiku environmentálních matric a technologií na ochranu životnního prostředí. Potřebné znalosti: charakteristika jednotlivých složek životního prostředí, přehled polutantů anorganického i organického původu které znečišťují životní prostředí, ekotoxikologické aspekty těchto polutantů, metody jejich zjišťování ve složkách životního prostředí a přehled metod umožňujících stanovení jejich nízkých koncentrací

Doporučená nebo povinná literatura

ÚZ Životní prostředí
ÚZ Evropské právo, základní dokumenty

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalost legislativy bude ověřena zkoušením a vypracováním studie na téma Vliv stavby na životní prostředí. Zpracování a presentace studie EIA.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Blok 1:
Zákon o životním prostředí - všeobecně
Právní předpisy pro oblast ovzduší; pro prevenci závažných havárií; pro ochranu klimatu
Blok2:
Právní předpisy pro oblast vodního hospodářství; pro odpadové hospodářství; pro ochranu přírody; pro ochgranu půdního fondu a lesního hospodářství
Blok 3:
Právní předpisy pro geologii a hornictví; pro integrovanou prevenci znečišťování; pro hluk a energetiku; pro geneticky modifikované organismy
Blok 4:
Legislativa EU.
Blok 5:
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí; Zákon o chemických látkách a přípravcích; legislativa o ekologické újmě
Blok 6:
Presentace zpracovaných studií EIA.

Cíl

Získaní nezbytných zkušeností souvisejících s orientací v legislativě České republiky i EU zaměřené na životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování a presentace studie EIA; písemný test

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor