Detail předmětu

Moderní managment kvality

FSI-WMKAk. rok: 2019/2020

Předmět Moderní management kvality má seznámit studenty se základními principy moderního řízení výkonnosti podniku. Poskytuje základní vědomosti o evropské politice kvality a komplexních systémech zajišťování kvality v kontextu ochrany životního prostředí a BOZP v EU jako podmínky pro uvádění produktů na trh. Seznamuje se systémy technických standardů důležitých pro zajištění přijatelnosti finálního produktu.

Výsledky učení předmětu

Znalost principů komplexního řízení kvality (TQM), legálních rámců (ČR, EU) řízení organizací orientovaného na úspěch na trhu. Znalosti postupů posuzování shody. Znalost předpisů a norem významných pro posuzování shody.

Prerekvizity

Základní vědomosti o technologiích, znalosti z matematiky a fyziky v rozsahu obvyklém pro bakalářský stupeň studia.

Doporučená nebo povinná literatura

FIALA, Alois. Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-86229-19-X (CS)
Juran, Joseph M. a A. B. GODFREY . Juran´s Quality Handbook. McGraw-Hill, 1999, 1872 s. ISBN 9780071386876. (EN)
MIZUNO, Shigeru a Pavel SOUKUP: Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, 1993, 301 s. ISBN 80-85605-38-4. (CS)
ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality. ÚNMZ, Praha, 2006. (CS)
Janíček, Ladislav. Evropská unie – instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. Praha: Computer Press, 2003, 308 s. ISBN 80-7226-819-8. (CS)
ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Prha: ČNI, 2005, 47 s. (CS)
Zákon č. 22/1997 Sb. (aktuální znění) O technických požadavcích na výrobky (dostupný z https//www.psp.cz/sqw/sbírkasqw?cz=22 r=1997) (CS)
NeENADÁL, Jaroslav . Moderní management jakosti: principy, postupy, metody, .Praha: Management Press, 2008, 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška kombinovaná s interaktivním seminářem.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: vypracování seminární práce na zadané téma a odevzdání v elektronické formě; rozsah 4 – 6 strana A4. Hodnocení – dodržení tématu, rozsahu a citace použitých pramenů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Vyložit základní principy a hlavní prostředky moderního řízení kvality v kontextu ochrany životního prostředí a BOZP. Seznámit studenty se základy komunitárního práva EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy. Definice kvality (úplný produkt). Dimenze kvality. Orientace na zákazníka. Stanovení priorit. Orientace na procesy. Integrovaný systém řízení. Vývoj přístupů k řízení podniků a organizací. Six Sigma, Lean Production.
2. Komplexní řízení kvality (TQM). Řízení marketingem, úplné inženýrské řešení a plánování kvality (QFD, FMEA). Environmentální a bezpečnostní omezující podmínky systému managementu.
3. Posuzování shody. Povinné a dobrovolné posuzování shody. Certifikace, akreditace. Právní akty EU. Právní prostředí v ČR.
4. Technické normy. Kvalita jako shoda na rozhraní procesů. Výhody normovaného rozhraní. Soustavy technických norem. Normy řady ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. Normy řady ISO/IEC 17000. Posuzování shody podle norem ISO 9001. Akreditace zkušebních a kalibračních laboratoří.