Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-MTI)

FSI-FEMAk. rok: 2019/2020

V rámci předmětu mají studenti za úkol po teoretické přípravě samostatně navrhnout jednotlivé etapy řešení diplomového projektu vsouladu s jeho zadáním.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání praktických znalostí a dovedností při řešení konkrétních technických problémů a při zpracování technických zpráv.

Prerekvizity

Při řešení projektu se využívá znalostí ze všech dříve absolvovaných předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I, CERM, Brno 2001
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II, CERM, Brno 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a předložení přehledové zprávy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je ověřit schopnost studentů k samostatné práci v oblasti teoretické při provádění konkrétních technických experimentů. Konzultační pomoc je poskytována garantem kurzu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná a účast je kontrolována. Případná neúčast je nahrazena individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Informace a pokyny k formě zpracování diplomové práce.
Metodické pokyny pro rozvržení práce a postup zpracovnání.
Zásady pro zpracování technických zpráv.
Literární studie, citace literárních pramenů.
Plánování experimentu.
Vyhodnocování a interpretace výsledků.