Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-MTI)

FSI-FDMAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen jednak na přípravu a provádění plánovaných experimentů, jednak na zpracování a vyhodnocování výsledků. Důraz je kladen i na interpretaci výsledků.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zvládne navrženou problematiku teoreticky a prakticky a zpracuje diplomový projekt.

Prerekvizity

Při řešení projektu se využívá znalostí ze všech dříve absolvovaných předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I, CERM, Brno 2001
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II, CERM, Brno 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní práce na řešení diplomového projektu, respektování pokynů vedoucího diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět zajišťuje potřebné vědomosti a praxi pro úspěšné provedení a ukončení diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována vedoucím diplomové práce. V případě malé aktivity studenta, bude studentovi uložena práce nad rámec předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální, podle témat jednotlivých diplomových prací.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci cvičení budou studenti zpracovávat své bakalářské práce s danou tématikou pod vedením vedoucího práce.