Detail předmětu

Hydraulické a pneumatické mechanismy

FSI-GHPAk. rok: 2019/2020

Předmět studentům zprostředkovává základní znalosti o stavbě silových a řídících hydrostatických a pneumatických obvodů. Získané znalosti jsou předpokladem pro další práci studentů v oblasti konstruování a projektování strojních zařízení a to především za pomoci hydraulických a pneumatických zařízení (tekutinových mechanismů), například v pohonné technice výrobních strojů a průmyslových robotů.
V laboratorních cvičeních se jedná o seznámení se s prvky, používanými ve stavbě hydraulických a pneumatických obvodů, s jejich funkcí, vlastnostmi a charakteristikami a praktické procvičení syntézy a analýzy hydraulických a pneumatických obvodů.

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti pro: projekci a konstrukci výrobních strojů a zařízení,
mechanizační a automatizační techniky a to s využitím hydrostatických
a pneumatických mechanismů a vytvoření základu pro vlastní studium tohoto
oboru. Seznámení se s metodikou měření základních charakteristik
hydraulických prvků a metodikou zpracování výsledků měření do
odpovídající formy písemných zpráv a protokolů.

Prerekvizity

Základní znalosti o tekutinových mechanismech a pohonech používaných ve strojírenství.

Doporučená nebo povinná literatura

VAĎURA, Jaroslav. Technické prostředky automatického řízení II: hydraulické a pneumatické mechanismy. Brno: Vysoké učení technické, 1982. (CS)
NEPRAŽ, František. Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Brno: Bosch Rexroth, 2002. ISBN 80-214-2187-8. (CS)
WALTERS, R. B. a R. B. WALTERS. Hydraulic and electric-hydraulic control systems. 2nd enl. ed. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 07-923-6537-2. (EN)
Flieger, J., Vyšín, M.: Hydraulické a pneumatické mechanismy - návody do cvičení, řešené příklady, Studijní opora FSI VUT v Brně 2004 (CS)
PIVOŇKA, Josef. Tekutinové mechanismy: Herusgegeben D. Will, H. Ströhl. 4. durchges. Aufl. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníku z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast ve cvičeních - laboratoři hydraulických a pneumatických mechanismů (hala C1 UVSSR na FSI).
Podmínky udělení zápočtu:
1. 100 % účast v praktických cvičeních (v odůvodněných případech může student absolvovat náhradní cvičení s jinou skupinou)
2. Opravené a odsouhlasené protokoly ze cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s konstrukcí a stavbou hydrostatických zařízení
především z uživatelského hlediska tak, aby byli schopni orientovat se
v již v praxi postavených a funkčně odzkoušených zařízeních tohoto druhu a rovněž aby mohli znalosti dále využít v konstrukci a projektování výrobních strojů
a průmyslových robotů a manipulátorů (včetně periferních zařízení
a koncových efektorů) a manipulačních zařízení obecně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné, avšak doporučené z hlediska jejich užitečnosti pro výuku ve cvičeních a následné úspěšné zvládnutí zkoušky, jenž je ústní a písemná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-VSY , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení hydraulických a pneumatických obvodů
2. Hydrostatické mechanismy
3. Schémata hydrostatických obvodů
4. Řízení velikosti průtoku
5. Hydraulické obvody uzavřené a složené
6. Řídící veličiny tekutinových obvodů
7. Servomechanismy a servopohony
8. Prvky hydraulických obvodů
9. Hydromotory translační a rotační
10. Rozváděče a ventily
11. Pomocné hydraulické prvky
12. Pneumatické obvody silové a řídící
13. Silové obvody výkonové a řídící, pneumatické logické prvky ve vazbě na Průmysl 4.0

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do laboratoří
2. Charakteristiky zubového čerpadla
3. Odporové charakteristiky ventilů
4. Syntéza hydraulického obvodu
5. Analýza složitého hydraulického obvodu
6. Konstrukční provedení hydraulických prvků
7. Úvod do cvičení z pneumatických obvodů
8. Simulace pneum. obvodů na PC
9. Sestavování Ha P obvodů na experimentálním zařízení
10. Způsoby škrcení pro řízení rychlosti pneumotorů
11. Simulace složitých pneumatických obvodů
12. Sestavení pneumatických obvodů na exp. zařízení
13. Simulace pneum. obvodů s vzájemnou vazbou pohybů, odzkoušení pneum. obvodů na exp.zařízení

eLearning