Detail předmětu

Management rizik u výrobních strojů

FSI-GMRAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na systémový přístup k identifikaci nebezpečí a analýze rizik výrobních strojů a zařízení, posuzování zjištěných rizik a jejich řízení.

Výsledky učení předmětu

Student předmětu se orientuje v požadavcích na bezpečnost výrobních strojů a zařízení a naučí se systematicky a metodicky přistupovat ke konstrukci, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů z hlediska jejich bezpečnosti.

Prerekvizity

Znalost stavby výrobních strojů a jejich konstrukčních prvků

Doporučená nebo povinná literatura

BLECHA, P. Výrobní stroje a technické znalectví. Sylabus přednášek pro kurs technického znalectví a likvidace pojistných událostí. VUT Brno - FSI, Brno 2006
EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. Brusel: Úřad pro publikace, 2016 [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu (CS)
MAREK, J. a kol.: Konstrukce CNC obráběcích strojů, ISBN 978-80-254-7980-3
EUR-Lex: Access to European Union law [online]. Brussels: Publications Office, 2016 [cit. 2019-10-28]. Available at: http://eur-lex.europa.eu (EN)
MAREK, J. a kol.: Management rizik v konstrukci výrobních strojů; ISSN 1212-2572

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. V rámci výuky jsou studenti seznamováni s případovými studiemi zaměřenými na příčiny a důsledky různých technických katastrof. Součástí cvičení je samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast ve cvičeních a vypracování semestrální práce. Obhajoba semestrální práce je součástí zkoušky z předmětu.
Zkouška:
Test sestávající z 15 otázek (max. 15 bodů).
Úspěšně obhájená semestrální práce (max. 3 body).
Hodnocení: 16 a více bodů A; 15-14 bodů B; 13 bodů C; 12 bodů D; 11 bodů E

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení se současnými požadavky na bezpečnost výrobních strojů a zařízení, metodikami systémového přístupu identifikace nebezpečí u výrobních strojů, analýzou rizik, jejich posuzování, snižování a dokumentcování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Kontroluje se účast. Neúčast je možno nahradit po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky managementu rizik u výrobních zařízení
2. Lidský faktor
3. Legislativní požadavky EU
4. Legislativní požadavky ČR
5. Harmonizované normy
6. Metodický přístup
7. Funkční bezpečnost I
8. Funkční bezpečnost II
9. Funkční bezpečnost III
10. FMEA
11. FTA
12. Techniky analýzy rizika
13. Management rizik v dalších oblastech

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Případové studie následků vybraných nebezpečí v reálném světě
2. Zadání semestrálních prací
3. Konzultace semestrálních prací a procvičování poznatků z přednášek
4. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
5. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
6. Vypracovávání zadané práce a její prezentace
7. Kontrola semestrálních prací a udělení zápočtů

eLearning