Detail předmětu

Management kvality

FSI-GRIAk. rok: 2019/2020

Předmět Management kvality poskytuje posluchačům poznatky o základních principech řízení a zabezpečování kvality výrobků v podniku.

Výsledky učení předmětu

Předmět Management kvality umožňuje získat posluchačům poznatky o budování systému řízení a zabezpečování kvality v podniku a jeho auditu
a certifikaci. O způsobu zabezpečování kvality v projekčních, výrobních
a montážních etapách vzniku výrobku a využití k tomu vhodných metod.

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti ze stavby strojních zařízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Töpfer, A. a kol.: Six Sigma. Computer Press, Brno, 2008, ISBN 978-80-251-1766-8 (CS)
ČSN EN ISO 9001. Systémy managementu kvality: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. (CS)
ČSN EN ISO 9000. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. (CS)
Imai, M.: Kaizen. Computer Press, Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1621-0 (CS)
ČSN EN ISO 14001. Systémy environmentálního managementu: Požadavky s návodem pro použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. (CS)
ČSN EN IEC 60812. Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA). Druhé vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. (CS)
ČSN EN 61025. Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha: Český normalizační institut, 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování cvičení a vypracování semestrální práce.
Zkouška :
Test sestávající z 15 otázek (max. 15 bodů).
Úspěšně obhájená semestrální práce (max. 3 body).
Hodnocení: 16 a více bodů A; 15-14 bodů B; 13 bodů C; 12 bodů D; 11 bodů E

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Management kvality je seznámit studenty s evropskými normami pro řízení a zabezpečování kvality a metodami zabezpečování kvality již u předvýrobních etap vzniku nového výrobku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

1. 100% účast na cvičení
2. Zpracování semestrální práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Termíny a definice
2. Kontext organizace
3. Vedení organizace
4. Plánování kvality - QFD
5. Plánování kvality - systémová FMEA
6. Plánování kvality - FTA
7. Podpůrné procesy managementu kvality
8. Provozní procesy managementu kvality - SPC
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování firemních procesů - KAISEN
11. Zlepšování firemních procesů - DOE
12. Zlepšování firemních procesů - procesní FMEA
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je organizovaná do bloků 2hod každé 2týdny
1. cvičení metody QFD
2. cvičení metody FTA
3. cvičení metody FMEA
4. zadání semestrálních projektů
5. konzultace semestrálních projektů
6. konzultace semestrálních projektů
7. odevzdání semestrálního projektu + zápočet

eLearning