Detail předmětu

Evropské právo a dozor nad trhem

FSI-XEVAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na základní informace o vývoji vztahů vybraných evropských států před vznikem hospodářské spolupráce v rámci jednotného trhu EU, legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh. Uvádí technické a environmentální požadavky na výrobky v kontextu evropské politiky zaměřené na ochranu spotřebitele a životního prostředí. Poskytuje nezbytné informace vztahující se k dozoru nad trhem, posuzování shody výrobků, certifikaci výrobků, služeb a pracovníků.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s významem spolupráce evropských zemí. Získají poznatky o evropské politice zaměřené na ochranu spotřebitelů a životního prostředí a významu technické normalizace a harmonizačních právních předpisů EU. Budou se orientovat v legislativním rámci pro uvádění výrobků na trh, porozumí roli dozoru nad trhem a managementu kvality při prokazování shody jak interním řízením výroby, tak i pomocí EU přezkoušení typu výrobku.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti o Evropské unii a historii Evropy.

Doporučená nebo povinná literatura

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků. Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4—17; zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 15 Svazek 006 S. 447 – 462; dostupné on-line na www.eurlex.eu (CS)
Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety. Official Journal of the European Communities: OJ L 11, 15.1.2002, p. 4–17 (EN)
Guide to the implementation of directives based on New Approach and Global Approach. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1999. CO-22-99-814-EN-C. Reedice 2001.
Whitehouse, D. J.: Handbook of Surface Metrology. IOP Publishing Ltd., 1994.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30—47; dostupné on-line na www.eurlex.eu (CS)
Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93. Official Journal of the European Communities: OJ L 218, 13.8.2008, p. 30–47 (EN)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82—128; dostupné on-line na www.eurlex.eu (CS)
Howarth, P.; Redgrave, F.: Metrology – in short; 3. ed.; EURAMET e.V.; July 2008; pp 86; ISBN 978-87-988154-5-7
Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC. Official Journal of the European Communities: OJ L 218, 13.8.2008, p. 82–128 (EN)
BLECHA, P. Designing process of a new safe machine tool. In Design of Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. s. 74-99. ISBN: 978-80-260-8637- 6. (CS)
ISO: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, First edition 1995, ISBN 92-67-10188-9
BLECHA, P. Designing process of a new safe machine tool. In Design of Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. s. 74-99. ISBN: 978-80-260-8637- 6. (EN)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Text s významem pro EHP). Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10—35 (CS)
ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 2nd edition, 2005
Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products. Official Journal of the European Communities: OJ L 285, 31.10.2009, p. 10–35 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Volitelně je součástí i prezentace dobrovolných projektů a diskuse nad uvedenými závěry studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná část: test sestávající z 15 otázek (max. 15 bodů).
Volitelná část: zpracovat semestrální práci na schválené téma (max. 2 body).
Hodnocení: 15 a více bodů A; 13 bodů B; 12 bodů C; 11 bodů D; 10 bodů E

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickými souvislostmi vedoucími ke vzniku Evropské unie (EU) a s vývojem právního prostředí v EU. Důraz je přitom kladen na oblasti související s ochranou spotřebitele, ochranou životního prostředí a s tím souvisejícími povinnostmi výrobců.
Studenti se seznámí s právními předpisy a harmonizovanými normami, které upravují podmínky uvádění výrobku na trh nebo do provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou povinné. Zpracování semestrálního projektu je dobrovolné a student sám navrhuje téma zaměřené na význam společného trhu nebo společné politiky EU v návaznosti na probranou látku na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj vztahů mezi ČR a zeměmi EU v historickém kontextu
2. Jednotný trh zemí EU
3. Technické a environmentální požadavky na výrobky
4. Legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh
5. Evropská normalizace
6. Shoda jako vyjádření kvality produktu
7. Ochrana spotřebitelů a životního prostředí
8. Dozor nad trhem a nad výrobky
9. Zákon o metrologii
10. Certifikace pracovníků – prokázání kvalifikace
11. Certifikace výrobků
12. Prohlášení o shodě, prohlášení o zabudování, označení shody CE.
13. Prezentace semestrálních prací a diskuse na téma významu společného trhu a politiky EU.

eLearning