Detail předmětu

Praktikum z fotochemických procesů

FCH-MCO_FCP_PAk. rok: 2019/2020

Praktické úlohy jsou zaměřeny na procvičení poznatků získaných v teoretickém předmětu. Jsou zaměřeny na fotokatalytický proces, aktinometrii, pozitivní fotorezisty a negativní fotorezisty, fotopolymerizaci a způsob vyhodnocování laboratorních výsledků.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti při provádění fotochemických reakcí organických látek, aktinometrii a přípravě a zpracování fotorezistů.

Prerekvizity

fotochemie

Doporučená nebo povinná literatura

Lapčík L., Pekař M., Lapčík Ľ. jr, Veselý M., Čeppan M.: Fyzikální chemie II. Návody na praktikum. Fakulta chemická, Vysoké učení technické, Brno 1996. (CS)
Pekař M., Klučáková M., Veselý M., Čeppan M.: Fyzikální chemie a fotochemie. Praktikum. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a k výsledku zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fotokatalytický proces: fotokatalytická degradace 2,6-dichlorindofenolu, 2. Fotokatalytický proces: fotokatalytická redukce stříbra, 3. Aktinometrie: určení dopadajícího zářivého toku, 4. Pozitivní fotorezisty: určení správné expozice pro fotopolymerní tiskovou formu, 5. Pozitivní fotorezisty: určení citlivosti konvenční ofsetové desky, 6. Negativní fotorezisty: příprava světlocitlivé vrstvy, určení citlivosti. Vliv koncentrace světlocitlivé látky, 7. Negativní fotorezisty: příprava světlocitlivé vrstvy, určení citlivosti. Vliv tloušťky vrstvy

Cíl

Cílem Praktika z fotochemických procesů je praktické obeznámení s fotochemickými technikami s důrazem na důsledné vyhodnocování získaných poznatků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a výsledku zápočtového testu. Přítomnost nutná, jedna absence může být kompenzovaná vypracováním písemné práce na zadané téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

eLearning