Detail předmětu

Russian for Beginners

FEKT-NJR1Ak. rok: 2019/2020

Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-ovládne písemnou soustavu ruského jazyka:
-použije znalosti při čtení a psaní azbukou.
-bude schopen porozumět slyšenému i čtenému projevu.
-osvojí si základní gramatické struktury a jejich aplikaci v mluveném i psaném projevu.
-bude schopen reprodukovat nabyté jazykové dovednosti v oblasti každodenních situací.

Prerekvizity

Tento kurz je určen pro začátečníky, případně studenty s malou počáteční zkušeností s ruským jazykem.

Doporučená nebo povinná literatura

V.Nekolová,I.Camutaliová,A.Vasiljeva-Lešková:Ruština/nejen/pro samouky.Leda,Praha 2002.
Ruská gramatika v kostce.M.Balcar.Leda Praha,1999./Russian Grammar in Short.M.Balcar.Leda Praha,1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet v zimním semestru a semestrální test a zkouška v letním semestru.
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-12 z učebnice - 40b.
Zkouška v letním semestru se skládá 1. z písemného testu z lekcí 13-21 z učebnice - 20b.
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění - 20b.
3. z práce s originálním textem s úkoly na porozumění - 20b.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zimní semestr
1. - 13. seminář
1.Úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou
2.Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury
3.Lekce 1-upevnění základních obratů v ústní komunikaci.
4.Pozdravy,jak se představit,základní typy vět,specifika přízvuku.
5.Lekce 2 -seznamování a představování druhých osob,intonace tázacích a oznamovacích vět.
6.Telefonický rozhovor,domluvení schůzky,specifika oslovení,základní číslovky.
7.Lekce 3- poskytnutí osobních informací,časování základních sloves v přítomném čase,psaní ne u sloves
8.Pozvání na návštěvu,poděkování,omluva,další číslovky a tvar podstatných jmen po číslovkách
9.Vyjádření radosti a údivu,podst.jména žen.rodu,osobní zájmena
10.Lekce 4 -odstraňování jazykových nedorozumění,budoucí čas sloves,další číslovky
11.Rozšíření osobních informací,přivlastňovací zájmena,pohyblivý přízvuk u sloves
12.Změny intonace vět podle smyslu,časování sloves,opakování.
13.Zápočtový test
Letní semestr
Letní semestr
1.-13.seminář
1.Lekce 5 - moje rodina,pozvání (přijetí,odmítnutí), I.aII.časování sloves.
2.Poskytnutí informací o rodině,povolání,časování zvratných sloves.
3.Přivlastňovací zájmena,práce s textem,poslech.
4.Lekce 6 - povolání.Skloňování podstatných jmen,řadové číslovky.
5.Trávení volného času,vyjadřování dojmů,vyjadřování data,skloňování osobních zájmen.
6.Zájmy a záliby,práce s textem,poslech,intonace různých typů otázek.
7.Lekce 7 - zápis do jazykového kurzu,orientace v budově,minulý čas,vykání.
8.Dohodnutí schůzky,skloňování zájmen a podstatných jmen.
9.Orientace ve městě,dopravní prostředky,časování sloves,práce s textem.
10.Lekce 8 - Nakupování,časování dalších sloves,výslovnost předložkových vazeb.
11.Napsání adresy,dopisu,odpověď na inzerát,slovesné vazby.
12.Práce s texty,poslech,skloňování zájmen.
13.Celkové opakování

Cíl

Cílem je získání základních jazykových dovedností:
čtení a porozumění ruskému textu,
poslech a porozumění slyšenému projevu,
schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor