Detail předmětu

Professional English for Electr. Engineering and Comp. Science

FEKT-NJA9Ak. rok: 2019/2020

Kurs je zaměřený na profesní jazykovou kompetenci studentů FEKT VUT a FIT VUT, která podporuje mobilitu studentů, jejich schopnost studovat v angličtině i na domácí univerzitě a zároveň je nedílnou součástí úspěšného uplatnění se na pracovním trhu. Při výuce je používán integrovaný přístup zahrnující všech pět základních jazykových dovedností podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky vydaného Radou Evropy v roce 2001 se snahou zapojovat do jednotlivých komunikativních úloh vždy více dovedností. Samostatný ústní projev zahrnuje prezentaci tématu ze svého oboru, profesní prezentaci své osoby, slovní vyjádření dat, popis grafů, tabulek, trendů, vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru. Ústní interakce zahrnuje tvorbu reakcí různého typu (např. vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, vyjádření souhlasu či nesouhlasu, vyjádření nepochopení tématu apod.), telefonování, pohovor v roli dotazovaného, výměnu profesních informací založených na realitě, diskusi k prezentované problematice, spolupráci zaměřenou na dosažení cíle. V rámci čtení s porozuměním studenti pracují s odbornými texty se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku a jsou mimo jiné vedeni k dovednostem jako je používání výkladových slovníků či odhad významu neznámých slov z kontextu. Písemné vyjadřování obsahuje strukturování odborného článku, tvorbu abstraktu, psaní obchodní korespondence, zapisování poznámek, záznam vzkazů, vyplňování formulářů a dotazníků, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo a stylizaci strukturovaného životopisu. U poslechu jsou studenti vedeni ke schopnosti provádět zápis poznámek na základě slyšeného textu, porozumění interakci mezi mluvčími, poslechu médií i poslechu souvislých projevů v živém publiku. Kurs též zahrnuje informace o základních dovednostech při překladech odborných textů z češtiny do angličtiny.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Mluvení: schopnost provést prezentaci, popis, vysvětlení. Seminární dovednosti: vyjádření nepochopení obsahu, žádost o vysvětlení, zadávání otázek, vyjádření nesouhlasu.
Vzájemná komunikace: účast v diskusích a na schůzkách, pohovor v rámci konkurzního řízení, telefonování, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, žádosti, překvapení, pochybností, názoru.
Poslech: psaní poznámek, sledování přednášky či prezentace, pochopení instrukcí
Psaní: schopnost napsat formální dopis, fax, memorandum, strukturovaný životopis, žádost o práci, abstrakt. Zlepšení základních překladatelských schopností v odborné angličtině.

Prerekvizity

Je požadována střední pokročilost znalostí anglického jazyka

Doporučená nebo povinná literatura

Sada materiálů pro profesní angličtinu vytvořená na ÚJAZ FEKT
Acy L. Jackson: Prepare your CV. NTC Learning Works 1997
David Jolly: Writing Tasks. CUP 1991
Eric H. Glendinninh: English for Information Technology. OUP 2003
Jeremy Comfort: Effective Presentations. OUP 1995
Leo Jones: New International Business English. CUP 2000
Petr Janata: Překládáme do angličtiny. Fraus 1999
Robin Mac Pherson: Základy anglické stylistiky. Academia 1997
Vicky Hollet: Business Objectives. OUP 1993

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
Zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Dotazník analyzující potřeby studentů.
2. Ústní prezentace: příprava a provedení úvodu.
3. Ústní prezentace: klíčová slova a vazby pro spojování jednotlivých částí prezentace.
4. Ústní prezentace: vizuální pomůcky.
5. Ústní prezentace: ukončení prezentace.
6. Ústní prezentace: otázky a odpovědi.
7. Slovní vyjádření dat: numerické výrazy.
8. Popis grafů, tabulek a trendů.
9. Samostatné prezentace tématu ze svého oboru.
10. Seminární dovednosti: vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, vyjádření nepochopení tématu.
11. Účast na jednání či schůzi: řešení problému, návrh dalšího postupu, odůvodnění. Spolupráce zaměřená na dosažení cíle.
12. Kontakt a výměna informací přes telefon. Překlady.
13. Zimní semestrální test.
14. Tvorba poznámek pro pozdější nahlédnutí, záznam vzkazů.
15. Strukturování odborného článku.
16. Tvorba abstraktu.
17. Psaní obchodní korespondence. Vyplňování formulářů a dotazníků.
18. Stylizace doprovodného dopisu při žádosti a o místo.
19. Stylizace strukturovaného životopisu.
20. Pohovor v roli dotazovaného.
21. Psaní elektronických dopisů a vzkazů (“chat”).
22. Psaní zpráv (např. protokoly aj.).
23. Výměna profesních informací založená na realitě (populárně-vědecké texty, technické texty, novinky z oboru).
24. Vysvětlení běžných závad na pracovní technice.
25. Dovednosti uplatňované při práci s texty: užití výkladových slovníků, odhad významu neznámých slov z kontextu.
26. Semestrální test a vyplnění dotazníku hodnotícího kurz.

Cíl

Rozvoj profesních řečových a poslechových dovedností. Rozvoj specifických písemných dovedností (charakteristické prvky písemné komunikace, curriculum vitae, písemná žádost o místo, abstrakt apod.). Překlady z češtiny do angličtiny se zaměřením se na často se opakující chyby. Základní informace o kulturních zvyklostech různých zemí při odborných akcích či obchodních jednáních.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor