Detail předmětu

Pedagogical Psychology

FEKT-CPSOAk. rok: 2019/2020

Předmět je tématicky rozdělen na dvě části. První část představuje seznámení studentů s výchozími stanovisky, teoriemi a terminologií obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Navazující druhá část se soustřeďuje na stěžejní témata pedagogické psychologie jako je kupř. proces učení, vztah učitel - žák, typologie učitele, ad. V kurzu je rovněž dán určitý prostor pro psychologické sebepoznání studentů a nácvik relaxačních technik, kde se uplatňují především zážitkové techniky spojené s prezentací psychologických testů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Mohou sloužit k hlubšímu pochopení a zvládnutí psychologických determinant problémů, vázaných na oblast pedagogické praxe.

Prerekvizity

Zájem o danou problematiku.

Doporučená nebo povinná literatura

Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.
Tegze O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
Mareš, J.: Styly žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Bratislava: KU, 2002.
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno: FFMU, 1992, Opava: 1997.
Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

5 kreditového hodnocení předmětu bude posluchačům započteno až po absolvování základní skupiny předmětu DPS (doplňujícího pedag. studia), což jsou BIPD, BKPT, BLAD, BPEP.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1)Předmět psychologie. Psychologické metody.
2)Psychologie osobnosti – teorie a struktura osobnosti. Temperament a charakter.
3)Kognitivní procesy: vnímání, paměť, myšlení. Psychické stavy: vědomí, pozornost.
4)Emoce, motivace, vůle.
5)Vývojová psychologie – ontogeneze se zvláštním zaměřením na období pubescence a adolescence.
6)Učení, výkonová motivace.
7)Sociální psychologie – proces socializace, dynamika malé sociální skupiny.
8)Sociální percepce. Komunikace.
9)Stres, frustrace, konflikt. Asertivita. Syndrom vyhoření.
10)Školní neúspěšnost, specifické vývojové poruchy učení a chování. Neuroticismus u dětí.
11)Vztah žák–učitel, typologie učitele, výchovné styly, psychologie výchovy.
12)Sociálně patologické jevy – závislosti, šikana, deprivace.

Cíl

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor