Detail předmětu

Management Minimum

FEKT-CPOMAk. rok: 2019/2020

Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva. Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní.
Účetnictví podnikatelů, základní pojmy a princip fungování,účetní výkazy a jejich vzájemná souvislost. Souvislost účetnictví s daňovým systémem. Časová hodnota peněz.

Výsledky učení předmětu

Orientace v problematice zakládání firem fyzických a právnických osob v ČR. Seznámení se s daněmi, které jsou používány v ČR.
Základní principy podvojného účetnictví. Souvislosti účetnictví s daněmi. Stanovení současné a budoucí hodnoty peněžních toků.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Daňové zákony ČR, Živnostenský zákon, Obchodní zákoník - na úvodní přednášce budou sděleny odkazy, kde je možno najít potřebné a užitečné informace k probírané problematice na Internetu.
LEGÁT, P. Podnikatelské minimum. Skripta FEKT VUT. ISBN MEL 123
Kovanicová, D. Poklady skryté v účetnictví. Díl I. Polygon, Praha 2004.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test na závěr semestru.
Aktivita a účast na cvičeních jako pomocné kritérium.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Právní rámec podnikání v ČR, vztahy veřejnoprávní a soukromoprávní.
Živnostenský zákon, členění živností, podnikání fyzické a právnické osoby,.
Obchodní zákoník-podnikání, podnik, formy právnických osob, podklady pro cvičení. Vztah obchodního a občanského zákoníku.
Daňový systém České republiky, druhy daní, způsoby stanovení výše daně a jejího výběru.
Daň z příjmů fyzických osob, daňové odpisy.
Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.
Daň z příjmů právnických osob.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR, dovoz, vývoz.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR a ve vazbě na EU. Spotřební daň a princip jejího fungování.
Daň silniční, daň z nemovitostí a daně z převodu vlastnictví.
Zobrazení ekonomických dějů v podniku pomocí účetnictví-základní pojmy.
Základy finanční matematiky, časová hodnota peněz.

Cíl

Seznámit posluchače přehledově se základním právním rámcem podnikání dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku v ČR. Seznámit posluchače s principy daňového systému ČR, jednotlivými druhy daní, základním principem podvojného účetnictví. Poukázat na některé podstatné rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na problematiku. Naučit studenty pracovat s časovou hodnotou peněz.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor