Detail předmětu

Physics 1

FEKT-CFY1Ak. rok: 2019/2020

Základy mechaniky částic, Gravitační a tíhové pole, Elektrostatické pole, Elektrický náboj, Coulombův zákon, Gaussův zákon elektrostatiky, Elektrický proud, Stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův zákon, Ampérův zákon celkového proudu, Silové působení magnetického pole, Nestacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon, Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti rozumí základním fyzikálním pojmům, zákonům a procesům. Jsou schopni řešit jednoduché problémy týkající se těchto zákonů a procesů a umí realizovat jednoduché fyzikální experimenty.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics Extended, Sixth International Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, ISBN 0-471-39222-7
Serway R.,A.:Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Saunders College Publishing, Philadelphia, London, 1996.
Physics Education Technology: http://phet.colorado.edu/
Hyperphysics: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, cvičení (semináře) a práci v laboratořích. Kurs je veden za podpory e-learningu, který však slouží pouze jako databáze přenášek a pokynů pro laboratorní cvičení. Studenti musí během kursu odevzdat jednu domácí úlohu (samostatně vypracovaný příklad) a absolvovat krátký (0,5 hodiny) test. Skladba bodů, jež lze získat během kursu: 10 bodů - domácí úloha, 20 bodů - laboratorní cvičení, 10 bodů - krátký test, 60 bodů - zkouška

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Základy mechaniky částic a tuhého tělesa, gravitační a tíhové pole, elektrostatické pole, elektrický náboj, Coulombův zákon, Gaussův zákon elektrostatiky, elektrický proud, stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, Ampérův zákon celkového proudu, silové působení magnetického pole, nestacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon, Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru.

Cíl

Hlavní cíle jsou: Poskytnout studentům jasný a logický výklad základních fyzikálních pojmů a zákonů a posílení porozumění těchto pojmů a zákonů pomocí širokého spektra zajímavých aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BC-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning