Detail předmětu

Electronic Measurement Systems

FEKT-CEMSAk. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá moderním přístupem k realizaci měření - použitím a prací s elektronickými měřicími systémy. Je orientován na problematiku technických prostředků automatizace - standardním stykovým systémům, eliminaci nepřesností měření, využitím DSP v měřicí technice. Zabývá se i výběrem součástek použitých v měřicích přístrojích

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná
-základní stavebnicové systémy pro měřicí systémy, standard IEEE 488, IEEE 1174.
-zná terminologii měřicích systémů
-umí stanovit zdroje nepřesností v měřicím systému
Absolvent je schopen
-sestavit zadaný měřicí systém
-stanovit požadavky na jeho SW obsluhu

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni 1. a 2. ročníku Bc. studia

Doporučená nebo povinná literatura

MATYÁŠ, V.Automatizace měření,SNTL 1998 (CS)
ČEJKA, M. Elektronické měřicí systémy. VUT- FEKT, 2002. (CS)
KOCOUREK, P.Číslicové měřicí systémy,Vydavatelství ČVUT (CS)
Normy IEEE,ČSN, firemní literatura (EN)
BAKSHI,U.A.Electronic Measurements & Instrumentation. Technical Publications, 1. 1. 2009 (EN)
CARISTI,A.J.IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manua. Academic Press, 1989 l (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře.
Student odevzdává sedm samostatných domácích úkolů.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Až 30 bodů za práci v laboratoři -
písemný test až 10 bodů
2x samostatný projekt po až 10 bodech
70 bodů - písemná zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, seznámení s obsahem předmětu, seznámení s pojmy
2. Teoretické základy automatizace měření - vlastnosti měřicího řetězce, nejistosty měření v automatických systémech
3. Terminologie a modely (virtuální, modulární, dle ČSN EN 60359) el. měřicích přístrojů dle norem.
4. Vzorkování a jeho vlastnosti, aliasing efekt a jeho omezení, vícekanálový sběr dat
5. Normalizace automatických měřicích systémů, historie, dělení, topologie.
4. Rozhraní GPIB (IEEE488):základní vlastnosti,organizace sběrnice, stykové funkce, elektrické a mechanické specifikace
5. Zprávy předávané po sběrnici, adresace přístrojů, příklad měřicího systému na bázi GPIB
7. GPIB vícevodičové zprávy a hlášení stavu. Standard IEEE 488.2
8. Rozšíření GPIB, SCPI, - programové prostředky pro ovládání a tvorbu měřicích. systémů, přehled SW
9. Modulární systémy - CAMAC, VXI, Stavebnice PXI, PXI express
10. Komunikace měřicích přístrojů s PC (RS232, USB)
11. Výpočetní technika v automatizaci měření - Digitální signálové procesory, generace, obecné vlastnosti. DSP TMS320C6748, obvody ARM+DSP (OMAP138 TI)
12. Analogové prostředky v měřicích systémech - kriteria výběru pro spínače a přepínače analogových signálů, zesilovače (modulační, přístrojové, s galv. oddělením), usměrňovače pro měřicí techniku, paměťové vzorkovače, D/A a D/A převodníky

Cíl

Cílem je naučit studenty pracovat s měřicími systémy a navrhovat je na HW úrovni, mít přehled o normách z této oblasti. Student je schopen stanovit nejistotu měření v systému, zvolit vhodnou koncepci a sestavit systém. Zná způsob popisu systému tak, aby požadavky předal k sw návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v laboratorních cvičeních je povinná, základem je odevzdání 2 projektů. Po domluvě s vyučujícím možno neúčast nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-AMT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor