Detail předmětu

Electrical Engineering 1

FEKT-CEL1Ak. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje základům elektrotechniky a zejména teorii elektrických obvodů. V úvodu předmětu jsou probírány univerzální i speciální metody analýzy lineárních obvodů ve stacionárním ustáleném stavu. V další části se studenti seznámí s popisem a klasifikací časově proměnných veličin. Následuje úvod to teorie analýzy nelineárních obvodů pomocí grafických i numerických metod. Další část předmětu se věnuje magnetickým obvodům, jejich popisu a základním metodám řešení.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student získá kvalifikačního stupeň § 4 "pracovník poučený", nutný dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro práci v laboratořích. Dále bude student umět:
- popsat vlastnosti prvků elektrických obvodů a jejich modelů,
- aplikovat základní obvodové zákony při analýze elektrických obvodů,
- analyzovat lineární i nelineární nesetrvačné elektrické obvody,
- interpretovat veličiny v elektrických obvodech,
- vypočítat charakteristické hodnoty časově proměnných průběhů napětí a proudů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. V rozsahu použitého matematického aparátu by měl být student schopen: - úpravy matematických výrazů na úrovni sš matematiky; - vysvětlit postup při vyšetření průběhu funkce pro nalezení extrémů; - vypočítat řešení soustavy jednoduchých lineárních rovnic; - aplikovat základní postupy maticového počtu; - popsat průběhy základních goniometrických funkcí; - vypočítat derivaci, určitý a neurčitý integrál jednoduchých lineární funkcí jedné proměnné a základních goniometrických funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

Electrical and Electronic Principles and Technology, 5th ed by John Bird. 2014. ISBN 9780415662857 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení předmětu max. 100 bodů. Z toho celkem 25 za písemné testy ve cvičeních, 5 bodů za test z laboratorních úloh a 70 bodů za závěrečnou písemnou zkoušku. Podmínkou udělení zápočtu je změření a zpracování zadaných laboratorních úloh a zisk minimálně 15 b. z testů. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je získání zápočtu a vykonání závěrečné zkoušky. Celkový dosažený počet bodů pro absolvování předmětu musí být minimálně 50.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Elektrotechnika, základní pojmy a zákony
2. Maxwellovy rovnice, pasivní a aktivní obvodové prvky, modely, obvodové zákony
3. Postupné zjednodušování, transfigurace, metoda úměrných veličin, princip superpozice, práce a výkon, výkonové přizpůsobení
4. Metoda Kirchhoffových rovnic, metoda smyčkových proudů (MSP)
5. Metoda uzlových napětí (MUN), řízené zdroje, metoda razítek
6. Metoda náhradního zdroje (Thèveninův a Nortonův teorém)
7. Časově proměnné veličiny a jejich parametry, harmonická analýza
8. Nelineární prvky a obvody, aproximace charakteristik
9. Metody řešení nelineárních obvodů: grafické, analytické a numerické
10. Magnetické obvody, základní parametry, základní zákony, řešení magnetických obvodů
11. Elektromagnety, magnetické obvody s permanentními magnety, transformátory

Cíl

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí z elektrotechniky a teorie obvodů potřebných jako širší vědní základ dalšího studia. Předmět připraví studenty pro studium v následujících kursech elektrotechnických specializací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na laboratorní výuce je povinná. Řádně omluvenou zameškanou výuku lze po domluvě s vyučujícím nahradit, obvykle v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor