Detail předmětu

Czech language 3

FEKT-CCJ3Ak. rok: 2019/2020

Předmět Český jazyk pro cizince se učí ve čtyřech semestrech. Vyučuje se hlavně přímou metodou s využíváním audiovizuálních pomůcek; v nezbytných případech se vysvětlení opírá o angličtinu. Mimořádná pozornost je věnována pochopení ohebnosti českého jazyka, skloňování, časování, stupňování a gramatickým rodům.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni používat český jazyk v běžném životě, ve škole, v hotelích a restauracích, v obchodech, na poště, v bance, u lékaře, na nádraží, na letišti, na celnici a jinde.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

O. Parolková, J. Nováková: Czech for Foreigners
Karla Hronová, Milada Turzíková: Čeština pro cizince
Ingrid Němečková, Stephen Bailey: Czech In
Kolektiv MU: Cvičení z českého jazyka
Marie Krejčová: Český jazyk - Konverzační cvičení Czech
O. Parolková: Verbs in practice
Jarmila Kaločová: Jak se naučit psát bez chyb

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova:
Roční období - slovní zásoba. Přídavná jména přivlastňovací. Gramatická a lexikální cvičení. Popis prostý.
Počasí. Rozšiřování slovní zásoby. Věty jednočlenné a dvojčlenné. Předložky s 2. pádem. Tvoření příslovcí.
Ekologie - slovní zásoba. Předložky se 4. pádem. Pravopisná cvičení. Dialog.
Automobilismus a životní prostředí - slovní zásoba. Gramatická a lexikální cvičení. Pravopis přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen. Odborný popis.
Opakovací lekce. Test.
Rodina - rozšiřování slovní zásoby. Nácvik správné výslovnosti obtížných skupin hlásek. Pravopis i, í, y, ý po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách. Skloňování číslovek.
Rodina, lidský život - pokračování a další rozšiřování slovní zásoby. Předložky s dativem. Vypravování o rodině.

Cíl

Naučit studenty českému jazyku do té míry, aby byli schopni co nejdříve samostatně zvládnout problémy každodenního života v naší zemi. V další fázi pak zvyšovat úroveň jejich znalostí českého jazyka tak, aby se mohli účastnit zdejšího společenského a kulturního dění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor