Detail předmětu

Robotics and Computer Vision

FEKT-BPA-PRPAk. rok: 2020/2021

Studenti budou v předmětu pracovat na praktických projektech, na kterých si vyzkouší tvorbu mobilního robotu od počátku do konce. Nedílnou součástí výuky bude práce ve specializované laboratoři s příslušným vybavením. Přednášky budou orientovány na teoretický základ probírané látky z oblastí současné aplikované robotiky, řízení robotů i z aplikací počítačového vidění.

Výsledky učení předmětu

Úspěšný absolvent předmětu by měl být schopen:
- aktivně pracovat v týmu na zadaném problému
- popsat základní problémy průmyslových manipulátorů a jejich aplikací
- popsat základní problémy mobilních robotů a jejich aplikace
- popsat základní problémy počítačového vidění pro použití v robotice

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy. Je požadován aktivní přístup především v praktické části výuky (řešení projektů). Znalosti v oblasti programování (C/C++) a v oblasti algoritmů řízení (PID) výhodou.

Doporučené volitelné složky programu

Studentům je umožněno v rámci výuky v laboratoři realizovat svůj projekt.

Doporučená nebo povinná literatura

WISE, Edwin. Applied robotics. Indianapolis, IN: Prompt Publications, c1999. ISBN 978-0790611846. (EN)
SPONG, Mark W, Seth HUTCHINSON a M. VIDYASAGAR. Robot modeling and control. Hoboken, NJ: John Wiley, c2006. ISBN 978-0471649908. (EN)
Szeliski R.: Computer Vision: Algorithms and Application, Springer, Berlin, 2010. 812 p. (EN)
KELLY, Alonzo. Mobile robotics: mathematics, models and methods. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1107031159. (EN)
ASADA, H. a J.-J. E SLOTINE. Robot analysis and control. New York, N.Y.: J. Wiley, c1986. ISBN 978-0471830290. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Předpokládá se samostatná práce na projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

Studentům budou v průběhu prvního týdne zadány projekty z oblasti robotiky, na kterých budou po zbytek semestru pracovat. Projekty mohou být v případě vyšší složitosti i týmové.

Tyto projekty budou studenti obhajovat na společné obhajobě, dále odevzdají technickou zprávu o řešení projektu. V případě týmového projektu dostávají všichni členové týmu stejné hodnocení projektu.

Struktura bodového hodnocení je následovná:

* písemná část zkoušky 40b (test s otázkami z témat probíraných na přednáškách)
* ústní část zkoušky 20b (diskuse nad ohodnoceným písemným testem a nad algoritmy řešenými v projektu)
* projekt 40b (hodnotí se technická zpráva o řešení projektu včetně vlastní obhajoby projektu)

Pro získání zápočtu je nutné splnit:

* Odevzdaná technická zpráva o řešení projektu (dokumentace).

Pro uznání zkoušky:

* Minimálně 10 bodů ze 40 možných bodů písemné části.
* Minimálně 5 bodů z 20 možných bodů ústní části.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Robotika (Rozdělení, Senzory, Pohony)
2-5. Stacionární robotika (Homogenní transformace, Kinematika, Aplikace)
6-9. Mobilní robotika (Kinematika, Řízení, Aplikace)
10-13. Počítačové vidění (Úvod, Optika, Algoritmy, Aplikace)

Cíl

Cílem předmětu je stručný úvod do Robotiky, automatizace a počítačového vidění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Prezentace výsledků celosemestrální práce studentů (samostatné nebo týmové) před komisí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
    specializace BPA-PSA , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor