Detail předmětu

Ekologie v elektrotechnice

FEKT-XPC-EKEAk. rok: 2018/2019

Předmět se věnuje strategii trvale udržitelného rozvoje, základním zákonům ekologie, životnímu prostředí člověka. Dále chemickým a fyzikálním aspektům životního prostředí - působení a hodnocení hluku, vibrací, elektrostatických, magnetických a elektromagnetických polí, radioekologii, světlu, teplu. Vysvětluje monitorování základních parametrů životního prostředí, architekturu geografických informačních systémů. Uvádí hygienické limity fyzikálních polí. Probírá ekologické audity a posuzování vlivu na životní prostředí, nakládání s odpady a legislativu životního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen :
- vysvětlit základní zákony ekologie,
- vyjmenovat mezní činitele v ekologii,
- vyjmenovat parametry biologické potřeby člověka a pohody prostředí,
- popsat parametry hluku, vibrací a ultrazvuku v životním prostředí a popsat jejich účinky na člověka,
- vysvětlit vznik elektrostatického a magnetického pole Země,
- popsat interakce elektromagnetických polí a ionizujícího záření s biologickými strukturami,
- interpretovat hygienické limity fyzikálních polí v životním prostředí,
- vysvětlit princip ekologických auditů a posuzování vlivu na životní prostředí,
- vysvětlit princip geografického informačního systému,
- diskutovat principy nakládání s odpady.Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen :
- vysvětlit základní principy fyzikálních polí,
- ovládat základní principy a zákony elektrotechniky,
- interpretovat základní jednotky fyzikálních veličin,
- ovládat základy biologie a fyziologie člověka.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.


Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 40 bodů za laboratorní cvičení - body student získá za 9 protokolů a 1 tématický projekt,
až 60 bodů za ústní část zkoušky.
Zkouška je zaměřena na ověření základních vědomostí z principů ekologie, interakcí fyzikálních polí s biologickými strukturami včetně hygienických limitů, ekologické audity.Osnovy výuky

1. Strategie a principy trvale udržitelného života.
2. Základní pojmy a zákony ekologie.
3. Životní prostředí člověka.
4. Mezinárodní úmluvy pro ochranu ŽP na Zemi.
5. Ekologické audity a posuzování vlivu na ŽP.
6. Chemické aspekty ŽP.
7. Fyzikální aspekty ŽP.
8. Monitoring základních parametrů ŽP.
9. Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a dávek fyzikálních polí.
10. Ochrana před škodlivými účinky hluku, elektromagnetických polí, záření.
11. Geografické informační systémy.
12. Zákon o odpadech aplikovaný v elektrotechnických provozech.
13. Ekonomická hlediska ekologických projektů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o základních pojmech a zákonech ekologie, charakteristikách životního prostředí člověka, chemických a fyzikálních aspektech životního prostředí, monitorování základních parametrů životního prostředí, hygienických limitech, geografických informačních systémech, ekologických auditech a posuzováním vlivů na životní prostředí, nakládání s odpady.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění :
Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze po dohodě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

Tolgyessy,J.a kol.: Chémia,biológia a toxikológia vody a ovzduší. Veda-SAV,Bratislava 1989 (CS)
Rozman J.,Sadovský P.,Čermák D.: Diagnostika životního prostředí.Skripta VUT FEKT,Brno 2000 (CS)
Rozman J., Pospíchal Z.: Ekologické inženýrství. Phare, Ostrava, 1996 (CS)

Doporučená literatura

Kiely,G.: Environmental Engineering.Irvin,McGraw Hill, Boston 1998 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Strategie a principy trvale udržitelného života
Základní pojmy a zákony ekologie
Mezinárodní úmluvy a projekty pro ochranu ŽP na Zemi
Ekologické audity a posuzování vlivu na ŽP
Chemické aspekty ŽP.
Fyzikální pole v ŽP.
Monitoring základních parametrů ŽP.
Ekologické informační systémy - architektura, typy.
Geografické informační systémy.
Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a dávek fyzikálních polí
Ochrana před škodlivými účinky hluku, elektromagnetických polí, záření.
Zákon o odpadech aplikovaný v elektrotechnických provozech. Nakládání s odpady.
Ekonomická hlediska ekologických projektů

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Měření zvuků a hluku v pracovním prostředí
Dozimetrie záření nuklidu a radiačního pozadí
Měření osvětlení pracovních míst poslucháren a PC laboratoří
Měření elektromagnetických polí radiokomukačních vysílačů
Měření tepelných reliéfů termovizní kamerou
Měření ventilace v laboratoři a kontrola kvality vzduchu
Měření hluku v okolí komunikace - sběr dat, GPS
GIS - hluková mapa okolí komunikace
Měření osvětlení v areálu kolejí - sběr dat, GPS
GIS - mapa úrovně osvětlení areálu kolejí
Měření úrovně geomagnetického pole.
Videoprojekce.