Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

FAST-CH003Ak. rok: 2018/2019

Reálné využití softwaru pro stavební fyziku v návrhu a posouzení stavby v souladu s platnou legislativou.
Jedná se zejména o posouzení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky
Ověřování tepelného komfortu, akustického a světlotechnického mikroklimatu budov.
Součástí výpočtu a návrhu je optimalizace konstrukčního řešení obvodového pláště a otvorových výplní, včetně řešení jednotlivých konstrukčních detailů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování přednášek a cvičení dokáže aplikovat teoreticky získané poznatky v předešlé výuce z oblasti tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Pomocí výpočetní techniky zadaný problém vyřeší, analyzuje výsledek a provede vyhodnocení. Znalosti získané v tomto předmětu může využít v dalším studiu při zpracování diplomové práce, nebo v praxi při posuzování konstrukcí a vnitřního prostředí po stránce tepelně technické, akustické a světlotechnické. Je schopen provést optimalizaci energetické náročnosti celé budovy a optimalizaci tepelné, akustické a světelné pohody interiéru.

Prerekvizity

Teoretické znalosti z oblasti tepelné techniky a denního osvětlení budov včetně výpočtových postupů. Znalosti materiálových charakteristik a řešení konstrukčních detailů. Základní přehled v oblasti platné legislativy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění podmínek pro udělení zápočtu: účast, vypracování a odevzdání požadovaných protokolů
Pro úspěšné složení zkoušky dosáhnout v písemném testu minimálně nadpoloviční počet možných bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa
2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu
3.-4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
5.-6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyššího denního vzestupu teploty i z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období
7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov
8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti
9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy
10. Energetická náročnost budov
11. Funkční požadavky z hlediska akustiky
12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí
13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov)

Cíl

Získání znalostí s využitím softwaru pro takový návrh konstrukcí, aby nedocházelo ke vzniku tepelně technických vad a aby byla zajištěna nízká energetická náročnost celé budovy. Součástí bude optimalizace otvorových výplní z hlediska zajištění tepelné pohody místnosti, požadovaného osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa
2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu
3.-4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
5.-6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyššího denního vzestupu teploty i z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období
7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov
8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti
9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy
10. Energetická náročnost budov
11. Funkční požadavky z hlediska akustiky
12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí
13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov)

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Programy, legislativa, zadání – bakalářský projekt, podmínky udělení zápočtu, nové požadavky v ČSN 73 0540-2:2011/Z1:2012.
2.Podrobné seznámení s programem Teplo 2011. Součinitel prostupu tepla se započítáním tepelných mostů, bilance kondenzace a vypařování vodních par s uvažováním skutečné účinnosti parotěsné vrstvy, pokles dotykové teploty podlahy.
3., 4.Řešení vybraných detailů ( min. počet 2 detaily) pomocí dvojrozměrného teplotního pole – program AREA 2011.
5., 6.Program Stabilita 2011 a Simulace 2011. Posouzení kritických místností v zimním i letním období.
7., 8. Posouzení činitele denní osvětlenosti pomocí programu WDLS (nutná návaznost na programy Stabilita a Simulace). Optimalizace velikosti oken tak, aby byly splněny požadavky z hlediska tepelné stability i činitele denní osvětlenosti.
9.Prostup tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011, průměrný součinitel prostupu tepla, energetický štítek obálky budovy (programy Ztráty 2011).
10., 11. Hodnocení energetické náročnosti dle aktuálně platné legislativy - novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (zákon č. 318/2012 Sb.) a novela vyhlášky č. 148/2007 Sb. - program ENERGIE
12. Posouzení vnitřních dělících konstrukcí z hlediska vduchové a kročejové neprůzvučnosti v programu "Neprůzvučnost".
13.Zápočty.