Detail předmětu

Moderní stavební materiály

FAST-CI001Ak. rok: 2018/2019

Vymezení požadavků na údržbu, opravy a rekonstrukce staveb z hlediska užitých materiálů.
Hodnocení podkladů získaných diagnostickými metodami pro volbu materiálů.
Ověření vlastností materiálů průkazními zkouškami.
Teoretické základy kompozitních materiálů (částicové a vláknové kompozity).
Polymercementové malty a betony, impregnace betonů.
Trvale pružné tmely, jejich použití a význam v konstrukci.
Lepidla stavebních materiálů a technologie spojů.
Hydroizolační materiály a technologie, dodatečné tepelné izolace. Ochrana a náhrada výztuže v železobetonových konstrukcích.
Rozptýlená výztuž, drátkobeton, samozhutňující betony.
Materiály pro rekonstrukční technologie železobetonových konstrukcí.
Seminární práce s individuálním zadáním s tématikou výběru materiálů pro rekonstrukční technologii.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o moderních stavebních materiálech.
Znalosti o laboratorních zkouškách materiálů.
Znalosti a přehled v oblasti diagnostických metod materiálů.
Zkušební postupy jednotlivých diagnostických metod.
Orientace ve vhodnosti volby postupu při rekonstrukci v rámci výměny jednotlivých materiálů.

Prerekvizity

Schopnosti kombinovaného využití znalostí přírodovědných oborů (fyzika, chemie, matematika) na středoškolské úrovni, schopnosti využití znalostí předmětů Stavební materiály a Stavební mechanika, znalost statistiky – metodika výběru a optimalizace. V případě, že se jedná o předmět přednášený v anglickém jazyce, vyžaduje se středně pokročilá znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě.

Korekvizity

1. Znalosti základů stavební mechaniky
2. Znalosti z oblasti nauky o stavebních látkách
3. Znalosti z oblasti zkušebnictví a technologie ve stavebnictví

Doporučené volitelné složky programu

nepožaduje se

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. V rámci studia jsou zpracovávány protokoly ze cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Povinná docházka do cvičení
2. Aktivní účast ve cvičení
3. Odevzdání laboratorních protokolů
4. Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Polymery
2. Teoretické základy kompozitních materiálů
3. Částicové kompozity
4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice
5. Polymercementové malty a betony (PCC)
6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC)
7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny
8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.
9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností
10. Technologie lepení a lepidla

Cíl

Přehled o nových materiálech, používaných v současné stavební praxi a k rekonstrukčním činnostem na budovách a konstrukcích, seznámení studentů s některými progresivními technologiemi rekonstrukce opotřebovaných částí či celých konstrukc, dovednosti správného výběru, optimalizace a použití konstrukčních materiálů, event. rekonstrukčních postupů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Polymery
2. Teoretické základy kompozitních materiálů
3. Částicové kompozity
4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice
5. Polymercementové malty a betony (PCC)
6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC)
7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny
8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.
9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností
10. Technologie lepení a lepidla

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení, požadavky na zápočet
2. Zkoušky povrchové přídržnosti, výroba vzorků
3. Tahové zkoušky mechanických a chemických kotev, výroba vzorků
4. Zesilování konstrukcí externími lepenými systémy, výroba vzorků
5. Zatěžovací zkouška stropního keramického panelu HURDIS
6. Odzkoušení vzorků povrchových přídržností
7. Odzkoušení vzorků mechanických a chemických kotev
8. Odzkoušení vzorků s aplikovaným externím zesílením
9. Statistické hodnocení výsledků zkoušek, teoretické základy
10. Statistické hodnocení výsledků zkoušek v počítačové učebně