Detail předmětu

Diplomový seminář (K-SZK)

FAST-CI054Ak. rok: 2018/2019

Individuální práce se studenty dle zadání diplomové práce.
Zadání rešerše literatury k tématu práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Konzultace řešené problematiky. Cíl řešení DP.
Metodika zpracování diplomové práce.
Příprava experimentu včetně projektu měření a hodnocení výsledku.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Zpracování základní osnovy diplomové práce dle specifikace zadání. Základní odborná orientace pro samostatné zpracování řešené problematiky dle oborového zadání závěrečné práce. Optimalizace návrhu metodiky a realizace experimentální části diplomové práce v oboru zkoušení a diagnostika stavebních konstrukcí. Numerické modelování, posuzování, dimenzování a hodnocení konstrukcí v oboru statika a dynamika staveb. Analytické vyhodnocení výstupů experimentální a numerické analýzy řešené problematiky.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí, navrhování a posuzování stavebních konstrukcí dle platných norem

Korekvizity

Metody experimentální analýzy stavebních konstrukcí, metody numerické analýzy stavebních konstrukcí, metody spolehlivostní analýzy stavebních konstrukcí

Doporučené volitelné složky programu

Nepovinná možnost absolvování odborných seminářů pořádaných fakultou nebo ústavem. Spolupráce v dílčí části řešení výzkumných projektů ústavu. Spolupráce při řešení smluvního výzkumu ústavu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatná práce studentů dle výsledků průběžných konzultací s vyučujícím. Průběžná prezentace výsledků práce dle zadání závěrečné práce. Kritická diskuse řešené problematiky v kolektivu studentů za přítomnosti a vedení vyučujícího.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka v termínech rozvrhu. Aktivní účast při společné kritické diskusi řešené problematiky. Prezentace výsledků samostatného zadání formou ústní obhajoby.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připrava studentů na bezprobémové zpracování diplomních prací dle zadání, realizace experimentální části diplomových prací a konzultace analytického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Rozbor zadání diplomové práce.
Specifikace metodiky zpracování závěrečné práce dle zadání.
Rozbor výsledků rešerše literatury k tématu práce.
Průběžné zhodnocení stávajících výsledků řešené problematiky.
Zpracování metodiky experimentální části práce.
Realizace experimentů.
Vyhodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Prezentace dosažených výsledků.