Detail předmětu

Vodohospodářská legislativa

FAST-CS004Ak. rok: 2018/2019

Právo, úloha práva, prameny práva, principy práva
Správní řízení - zákon, prováděcí předpisy
Územní plánování, stavební řád - zákon, prováděcí předpisy
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa
Prováděcí předpisy k zákonům

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Získání základních znalostí v oblasti vodního práva. Orientace v Zákoně č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon). Orientace v problematice vodoprávního (správního) řízení, povolení k nákládání s vodami. Dále znalost hierarchie státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a vodního hodpodářství, plánováním v oblasti povodí. Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky s ohledem na platnou legislativu Evropské unie.

Prerekvizity

Základy ekonomiky, pozemního stavitelství, vodního stavitelství Základní pojmy životního prostředí Právní základy, Ústava, Listina základních práv a svobod

Korekvizity

Příprava a vedení projektu, resp. projektové dokumentace, čištění odpadních vod, hydroenergetika, nádrže a řízení nádrží, protipovodnová ochrana, pokročilá znalost oboru vodního hospodářství a vodních staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení, vypracování a odevzdání zadání cvičení, absolvování písemného testu, ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právo, prameny práva, pricipy práva
2. Obecné členění legislativní soustavy ČR
3. Správní právo, správní řád, správní řízení
4. Stavební právo, územní plánování
5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení
6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva
7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství
8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod
9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami
10.Zákon o vodách, část 3, vodní díla
11.Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi
12.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1
13.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2

Cíl

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a vodního hodpodářství.
Seznámení se z rozsahem vodního práva a vodohospodářské legislativy.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právo, prameny práva, pricipy práva
2. Obecné členění legislativní soustavy ČR
3. Správní právo, správní řád, správní řízení
4. Stavební právo, územní plánování
5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení
6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva
7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství
8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod
9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami
10.Zákon o vodách, část 3, vodní díla
11.Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi
12.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1
13.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ústava České republiky, Listina základních lidských práv a svobod
2. Plná moc k zastupování v stavebním řízení ve věci výstavby vodovodní přípojky
3. Povolení s nakládání s vodami a stavební povolení, orientace v zákoně o vodách a vyhlášce č. 432/2001 Sb.
4. Žádost o povolení s nakládání s vodami a Žádost o stavební povolení
5. Plná moc ve věci zastupování při vodoprávním řízení
6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podání žádosti vodoprávnímu úřadu