Detail předmětu

Inovační management

FAST-DV74Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá inovacemi a jejich významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků se zaměřením na stavebnictví. Postupně jsou probírány základní pojmy této disciplíny ve vazbě na právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Pojednáno je zejména o teorii inovací, typech inovací, o inovačním procesu, jeho zdrojích a o řízení inovací. Postupně je probírána také problematika znalostního managementu a ochrany duševního vlastnictví ve vazbě na výzkum a vývoj jako zdroj inovací. Představeny jsou modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při inovacích, včetně problematiky finanční a nefinanční podpory inovačního procesu. Měření a hodnocení inovací je zařazeno spolu s hodnotovým managementem inovací v závěrečných lekcích. Součástí předmětu je zapojení studentů do spolupráce s vybranými institucemi, inovačními centry a organizacemi, které participují na inovačních projektech.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Doporučená nebo povinná literatura

Čada K.: Oceňování nehmotného majetku. VŠE, Oeconomia, Institut oceňování majetku 2009
Jáč I., Rydvalová P., Žižka M.: Inovace v malém a středním podnikání. Computer Press 2005
Kloudová J.: Kreativní ekonomika. Grada Publishing 2010
Košturiak J., Chal J.: Inovace-vaše konkurenční výhoda. C Press 2008
Pitra Z.: Management inovačních aktivit. Professional publishing 2006
Švejda P. a kol.: Inovační podnikání. Asociace inovačního podnikání 2007
Tidd J., Bessant J., Pavitt K: Řízení inovací. Computer Press 2007
Vlček R.: Management hodnotových inovací. Management Press 2008
Cosi P., Christofol H., Richir S., Samier H.: Innovation Engineering. ISTE ltd. 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
2.Dokumenty EU a ČR podporující inovace.
3.Řízení inovací. Instituce a informační systém pro inovace.
4.Znalostní management jako klíč k inovacím.
5.Inovační proces. Modely procesu inovace. Fáze procesu inovace.
6.Zdroje inovačního procesu. Lidské zdroje. Ochrana duševního
vlastnictví.
7.Výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
8.Podpora finanční a nefinanční inovačního procesu. Bariéry
inovačního procesu.
9.Modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
inovacích.
10.Hodnotový management jako součást managementu inovací.
11.Hodnotový management jako metodický nástroj managementu inovací.
12.Realizace fází procesu inovace. Inovační organizace. Inovační
firma.
13.Měření a hodnocení inovací. Efektivnost inovací.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem inovací v podnikání a jejich dopadem na konkurenceschopnost podniků a institucí spojených se stavebnictvím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
2.Dokumenty EU a ČR podporující inovace.
3.Řízení inovací. Instituce a informační systém pro inovace.
4.Znalostní management jako klíč k inovacím.
5.Inovační proces. Modely procesu inovace. Fáze procesu inovace.
6.Zdroje inovačního procesu. Lidské zdroje. Ochrana duševního
vlastnictví.
7.Výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
8.Podpora finanční a nefinanční inovačního procesu. Bariéry
inovačního procesu.
9.Modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
inovacích.
10.Hodnotový management jako součást managementu inovací.
11.Hodnotový management jako metodický nástroj managementu inovací.
12.Realizace fází procesu inovace. Inovační organizace. Inovační
firma.
13.Měření a hodnocení inovací. Efektivnost inovací.