Detail předmětu

Mikroekonomie

FEKT-ZEK1Ak. rok: 2018/2019

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Literatura

ŠKAPA, S. Mikroekonomie I. 1.vyd. Brno. CERM, s.r.o. Brno. 2008. 135 s.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bodů ze 35 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce a za zápočtový test.
Požadavkem ke zkoušce je znalost probírané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná (cca 14-17 příkladů, resp. teoretických otázek). Student může získat max. 65 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky student musí získat minimálně 35 bodů.
Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 35 bodů a max. 65 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
• Úvod do předmětu a základní východiska
• Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka (teorie mezního užitku a teorie indiference)
• Chování výrobce - náklady a nabídka
• Tržní rovnováha a efektivnost
• Nedokonalá konkurence – monopol, oligopol, monopson
• Trhy výrobních faktorů – trh půdy, práce a kapitálu
• Zásahy státu do cen
• Externality
• Veřejné statky

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje, podmínkou je 75% účast na cvičeních.
Absence na cvičeních může být nahrazena náhradními úkoly či písemnými testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor