Detail předmětu

Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)

FSI-TF3Ak. rok: 2018/2019

Kmity, vlny, optika je přednáška, která popisuje fyzikální jevy jako je periodický pohyb, kmity a vlny v různých oblastech, např. v mechanice, akustice, elektřině a především v optice. K pochopení látky je třeba znát poznatky z přednášek základního kurzu, tj. Mechanika a molekulová fyzika (Obecná fyzika I) a Elektřina a magnetismus (Obecná fyzika II). Optika v této přednášce pokrývá všechny základní kapitoly obvyklého univerzitního kurzu. Většina jevů je popsána na základě vlnového modelu, ale jsou zde i základní představy o částicovém modelu jako první úvod do kvantové fyziky. Pozornost je rovněž věnována interakci světla s pevnou látkou. Geometrická optika je chápána spíše v praktické podobě. Přednáška je doprovázena řadou pokusů s aktivní účastí studentů. Přednáška se zabývá především fyzikálními základy, ale jsou uvedeny rovněž současné výsledky výzkumu na tomto poli.

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o fyzikálním popisu periodických dějů, vlnění a optice a matematickém aparátu zde používaném. Získá všeobecný nadhled nad disciplínou a naučí se samostatně řešit jednodušší problémy.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost diferenciálního, integrálního a vektorového počtu.

Doporučená nebo povinná literatura

HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J.: Fyzika (2. vydání). VUTIUM, Brno 2013. (CS)
HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J.: Fyzika (2. vydání). VUTIUM, Brno 2013. (CS)
MAIN, I. G.: Kmity a vlny ve fyzice. Academia, 1990. (CS)
HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001 (CS)
MAIN, I. G.: Kmity a vlny ve fyzice. Academia, 1990. (CS)
FRENCH, A.P.: Vibrations and Waves. Norton, 1971 (EN)
KUBĚNA, J.: Úvod do optiky. MU Brno 1994, skriptum. (CS)
KUBĚNA, J.: Úvod do optiky. MU Brno 1994, skriptum. (CS)
KVASNICA, J.: Matematický aparát fyziky. Academia, 1997. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Výuka: Přednáška a cvičení, zkouška: písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zákonitostmi periodických dějů, vlnění a optiky. Důraz je kladen na obecné souvislosti jednotlivých partií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nutná 80% účast na cvičení a úspěšné absolvování dvou testů. Zameškanou výuku (není-li příliš velkého rozsahu) lze nahradit vypracováním písemných domácích úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod. Historie.
Kmity. Periodický pohyb v přírodě. Harmonický oscilátor-kinematika, dynamika, energie. Tlumený oscilátor, vynucené kmity a resonance. Příklady oscilátorů, chaos.
Vlny. Vlny v jedné a třech dimenzích, typy vln, vlnové pulzy. Rychlost vlnění, vlnová rovnice. Princip superpozice, interference.
Zvuk. Zvukové vlny, rychlost zvuku. Interference zvukových vln. Dopplerův jev. Zdroje a detektory zvuku. Slyšení.
Elektormagnetické vlny. Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice. Odraz a lom, totální odraz. Optické konstanty.
Světlo. Modely světla. Spektrum. Rychlost světla. Zdroje a detektory světla, základní exp. uspořádání. Oko.
Optické vlastnosti prostředí. Mikroskopická teorie. Absorpce a disperse. Rozptyl světla. Izotropní a anizotropní materiály.
Polarizace. Polarizované a nepolarizované světlo. Metody polarizace světla a měření polarizace.
Interference světla. Stojaté vlnění. Interference dvou a více vln. Interference nemonochromatických vln. Časová a prostorová koherence.
Difrakce světla. Fraunhoferova difrakce. Difrakce na mřížkách.
Zobrazování. Geometrická optika. Čočky a zrcadla. Jednoduché optické přístroje. Difrakce a zobrazování. Holografie.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řešení problémů definovaných v přednášce.