Detail předmětu

Praktikum z environmentálního vzorkování

FCH-BCO_ZVE_PAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je realizace praktické vzorkování všech matric v životním prostředí. Studenti budou seznámeni s celým postupem vzorkování; od přípravy vzorkovnic a vzorkovačů, přes vlastní odběr v terénu ke konečné úpravě odebraných vzorků před vlastní analýzou. Kromě klasických odběrů vody a půdy budou pro vzorkování použity i některé typy pasivních vzorkovačů.

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí týkajících se správného zpracování Standardních operačních postupů pro vzorkování. Získání praktických zkušeností ze vzorkování environmentálních matric, zejména vody, sedimentu, půdy, ovzduší. Zpracování protokolů o vzorkování.

Prerekvizity

Znalost předmětu Základy environmentálního vzorkování.

Doporučená nebo povinná literatura

Kotlík B., Langhans J., Bernáth P., Kraják V.: Vzorkování II: životní prostředí. 1.vydání Český Těšín, 2THETA, 2016. (CS)
ZHANG Ch. Fundamentals of environmental sampling and analysis. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2007. (CS)
Horálek V., Ševčík. G. K., Čurdová E., Helán V.: Vzorkování I: obecné zásady. 1. vydání Český Těšín, 2 THETA, 2010. (CS)
GRUIJTER J., KOSTECKI P., DRAGUN J. Sampling for natural resource monitoring. 4th ed., International student version. New York: Springer, c2006. (CS)
Koplík R., Poláková Š., Šrámek I., Šviráková E.: Vzorkování III: potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání. 1. vydání Český Těšín. 2 THETA, 2016 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 4 vyučovací hodiny týdně. Z důvodu časové náročnosti (výjezdy do terému, apod.) jsou praktická cvičení rozvrhována 1x za 14 dní. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu praktického cvičení budou ověřovány znalosti studentů formou kontrolních otázek ze strany vyučujícího. Poté budou vypracovány protokoly k jednotlivým cvičením. Protokoly budou zhodnoceny. Při celkovém hodnocení se bude přihlížet k přístupu studenta v průběhu cvičení a také ke kvalitě vypracování dílčích protokolů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Odběr vzorků půdy
2. Odběr vzorků povrchových vod (stojací, tekoucí voda)
3. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na vodu I.
4. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na vodu II.
5. Využití mobilní analytiky pro rozbor půdy.
6. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na polutanty v ovzduší.

Cíl

Cílem předmětu je naučit se vypracovat Standardní operační postup pro odběry různých environmentálních matric, tj. voda, půda, vzduch. Prakticky se seznámit s celým postupem výběru vzorných vzorkovačů pro vzorkování různých matric ze životního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Před každým praktikem bude ověřena znalost studentů formou ústní diskuse. Požadavky na každé praktikum budou uveřejněny na e-learningu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor