Detail předmětu

Angličtina pro chemiky IV (B1+)

FCH-BCV_A4Ak. rok: 2018/2019

Rozvoj slovní zásoby pro chemické inženýrství. Psaní textů, osobního (čtení i psaní - události, pocity, zkušenosti,…) a obchodního dopisu na základě modelového textu.
E-maily – čtení a psaní, čtení textů souvisících se zaměstnáním. Profesní životopis a souvisící aktivity.
Poslech na profesní téma (např. hlavní myšlenky, obecná sdělení, konkrétní informace,…).
Mluvení (např. požadování a sdělení jednoduchých informací, domluva termínů,…).
Psaní abstraktu. Některé jevy vyskytující se v odborných textech (např. složené výrazy, konverze slovních druhů), čtení odborných textů a psaní textu o práci v laboratoři.
Pomůcky pro psaní odborných textů, slovní zásoba pro práci s výpočetní technikou.
Komplexní rozvoj jazyka spolu s dovednostmi, práce s jazykem s ohledem na vykonání zkoušky z angličtiny na úrovni B1.

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou rozšíření obecné i odborné slovní zásoby v oblasti chemického inženýrství, psaní obchodních dopisů a abstraktů, profesního životopisu a motivačního dopisu, a výpočetní techniky. Absolventi kurzu budou schopni přednést prezentaci na odborné téma, napsat obchodní dopis, abstrakt, profesní životopis a průvodní dopis. Budou znát techniky čtení odborného textu, rozumět složeným výrazům a výrazům obsahujícím slova s konverzí slovních druhů a budou umět použít užitečné pomůcky pro odbornou a technickou angličtinu. Budou připraveni na personálmí pohovor pro výběrové řízení. Získají také znalost použití vztažných vět v odborném textu a budou umět popsat různé pojmy v angličtině. Studenti tak získají získají dobré předpoklady pro zvládnutí zkoušky z angličtiny odpovídající úrovni B1 CEFR; jejich dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslech stejně jako gramatika a slovní zásoba budou rozvinuty na úrovni odpovídající B1 CEFR.

Prerekvizity

Angličtina na úrovni B1 ( B1 mírně nižší) CEFR, zápočty z Angličtiny pro chemiky I, II a III.

Doporučená nebo povinná literatura

Fišerová L., Clemensová G. : Angličtina pro chemiky IV(B1) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky - přednáška, aktivizující metody, individualizovaná výuka, podpora studijních a učebních stylů a strategií vedoucích ke schopnosti celoživotního rozšiřování jazykové kompetence, problémové učení.
Výuka předmětu je realizována formou:
Cvičení jazykové - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je potřeba splnit následující:
účast ve výuce (povoleny jsou dvě absence), aktivní práce ve výuce, přinesení elektronického (počítač či tablet) či
tištěného materiálu do výuky, napsání zápočtového testu na 75%, přednesení prezentace na odborné téma dle specifikovaných kritérií, napsání odborného/akademického textu o práci v laboratoři.
Nutnou podmínkou je získání zápočtu z Angličtiny pro chemiky III.

Zápočtový test bude zaměřena na (v rozsahu učebnice Angličtina pro chemiky IV): obecnou i odbornou slovní zásobu v oblasti chemického inženýrství, psaní obchodních dopisů a abstraktů, profesního životopisu a motivačního dopisu, a slovní zásobu z oblasti výpočetní techniky. Studenti budou schopni napsat obchodní dopis, abstrakt, profesní životopis a průvodní dopis. Budou rozumět složeným výrazům a výrazům obsahujícím slova s konverzí slovních druhů a budou umět použít užitečné pomůcky pro odbornou a technickou angličtinu. Získají také znalost použití vztažných vět v odborném textu a budou umět popsat různé pojmy v angličtině. Testován bude také poslech odborně zaměřeného textu pro celkovou a konkrétní informaci a také čtení pro celkovou a konkrétní informaci.

Zkouška:
Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtů z předmětů Angličtina pro chemiky I-IV.
Zkouška má písemnou a ústní část (učivo Angličtiny pro chemiky I-IV). Výsledná známka je souhrnná z obou částí zkoušky, 60% se na ní podílí výsledek písemné části a 40% výsledek ústní části.
Písemný test je zaměřený na gramatiku, slovní zásobu, dovednosti čtení, psaní a poslech na úrovni odpovídající B1 CEFR (zahrnuje také učivo English for Chemists I-IV). V ústní části studenti prokáží rozvoj schopnosti mluvení na úrovni odpovídající B1 na obecná i odborná témata; budou vyprávět o sobě, svých zájmech a studiu, své specializaci a zajímavostech z ní. Prokáží rovněž schopnost reagovat na relevantní dotazy v řízeném rozhovoru. Na známce se podílí také výsledek prezentace na odborné téma.

Známkování - 90-100% - A; 80-90% - B; 70-80% C; 60-70% - D; 50-60% E; méně než 50% - neprospěl.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. týden: Úvodní informace, slovní zásoba "Chemical engineering - separation methods".

2. týden: Vztažné věty, popis technologického postupu s využitím vztažných vět, tematický poslech.

3. týden: Psaní osobních a obchodních dopisů - slovní zásoba I a styl, psaní obchodních dopisů - druhy, slovní zásoba II.

4. týden: Nácvik psaní obchodního dopisu, obchodní e-mail, úvod k psaní abstraktu, vymezení pojmu, slovní zásoba, charakteristické rysy žánru - gramatika a styl.

5. týden: Psaní abstraktu - modelový text a "guided writing", nácvik psaní abstraktu odborného článku.

6. týden: Žádost o práci - modelový životopis I a II, zásady psaní životopisu, nácvik psaní životopisu.

7. týden: Průvodní dopis - nácvik psaní průvodního dopisu v návaznosti na nabídky práce; pohovor při přijímacím řízení, jeho nácvik.

8. týden: Konverze slovních druhů, nácvik čtení a porozumění slovních výrazů s konvertovanými slovy, složené výrazy - tvorba a typy, nácvik porozumění složených slovních výrazů.

9. týden: Čtení odborných článků v angličtině, odhad významu složených výrazů a výrazů s konvertovanými slovy.

10. týden: Užitečné pomůcky pro rozvoj odborného jazyka a psaní odborných textů - PhraseBook, konkordancery, práce s nimi. Zásady psaní akademických textů.

11. týden: Akademická angličtina, užitečné výrazy, psaní odborného textu o práci v laboratoři. Samostudium - dokončení textu.

12. týden: Zpětná vazba k odbornému/akademickému textu o práci v laboratoři. Slovní zásoba pro angličtinu v oblasti informačních technologií.

13. týden: Prezentace na odborné téma dle zadané specifikace, příprava na zkoušku Angličtina pro chemiky IV odpovídající úrovni B1.

V průběhu celého semestru jsou cvičeny dovednosti čtení, psaní, poslech a mluvení v souvislosti s probíraným učivem. Součástí výuky je rovněž příprava na složení zkoušky na úrovni B1 CEFR.

Cíl

Ve cvičeních bude výuka směřovat k doplnění znalostí studentů v oblasti gramatiky, všeobecné i odborné slovní zásoby, rozvoji dovednosti čtení, poslech, psaní a mluvení pro výuku odborných předmětů v angličtině, pro potřeby praxe a ke složení zkoušky na úrovni odpovídající B1 CEFR. Ke stejnému cíli vede i obsah elektronických výukových materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů denního studia ve výuce se sleduje (max. 2 absence), studenti dálkového studia mají rovněž organizovanou výuku v menším rozsahu, mohou se účastnit konzultací a také studují z elektronické opory na e-learningovém portálu VUT - kurz Angličtina pro chemiky IV. Studenti denního studia musí každý předvést jednu prezentaci na odborné téma a napsat odborný/akademický text o laboratorní práci, studenti dálkového studia dostávají průběžné úkoly.

Pro získání zápočtu je potřeba splnit následující:
účast ve výuce (povoleny jsou dvě absence), aktivní práce ve výuce, přinesení elektronického (počítač či tablet) či
tištěného materiálu do výuky, napsání zápočtového testu na 75%, přednesení prezentace na odborné téma dle specifikovaných kritérií, napsání odborného/akademického textu o práci v laboratoři.
Nutnou podmínkou je získání zápočtu z Angličtiny pro chemiky III.

Zápočtový test bude zaměřena na (v rozsahu učebnice Angličtina pro chemiky IV): obecnou i odbornou slovní zásobu v oblasti chemického inženýrství, psaní obchodních dopisů a abstraktů, profesního životopisu a motivačního dopisu, a slovní zásobu z oblasti výpočetní techniky. Studenti budou schopni napsat obchodní dopis, abstrakt, profesní životopis a průvodní dopis. Budou rozumět složeným výrazům a výrazům obsahujícím slova s konverzí slovních druhů a budou umět použít užitečné pomůcky pro odbornou a technickou angličtinu. Získají také znalost použití vztažných vět v odborném textu a budou umět popsat různé pojmy v angličtině. Testován bude také poslech odborně zaměřeného textu pro celkovou a konkrétní informaci a také čtení pro celkovou a konkrétní informaci.

Zkouška:
Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtů z předmětů Angličtina pro chemiky I-IV.
Zkouška má písemnou a ústní část (učivo Angličtiny pro chemiky I-IV). Výsledná známka je souhrnná z obou částí zkoušky, 60% se na ní podílí výsledek písemné části a 40% výsledek ústní části.
Písemný test je zaměřený na gramatiku, slovní zásobu, dovednosti čtení, psaní a poslech na úrovni odpovídající B1 CEFR (zahrnuje také učivo English for Chemists I-IV). V ústní části studenti prokáží rozvoj schopnosti mluvení na úrovni odpovídající B1 na obecná i odborná témata; budou vyprávět o sobě, svých zájmech a studiu, své specializaci a zajímavostech z ní. Prokáží rovněž schopnost reagovat na relevantní dotazy v řízeném rozhovoru. Ke známce také přispějí body získané z prezentace na odborné téma.

Známkování - 90-100% - A; 80-90% - B; 70-80% C; 60-70% - D; 50-60% E; méně než 50% - neprospěl.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky