Detail předmětu

Angličtina pro chemiky III

FCH-BCV_A3Ak. rok: 2018/2019

Nácvik samostatné ústní prezentace odborného textu na téma dle vlastního výběru. Zvládnutí terminologie a frazeologie k tématům chemie životního prostředí, fyzikální chemie, chemického inženýrství, nanotechnologie a nanomedicína, kompozitní materiály. Schopnost odvozování nových výrazů pomocí předpon a přípon. Gramatika v odborných textech - specifické vazby (např. čím - tím) a předložkové vazby, vyjádření příčiny a důvodu, vyjádření predikce, kvantifikace podstatných jmen, která se nevyskytují v množném čísle. Rozvoj všech dovedností s cílem zvládnutí zkoušky na úrovni B1.

Výsledky učení předmětu

Odpovídající slovní zásoba obecného, ale zejména odborného jazyka ve specifikovaných oblastech (viz Osnova), gramatika v odborných textech na úrovni B1, rozvoj dovednosti čtení, psaní, poslechu a mluvení vedoucí ke zvládnutí jazyka na úrovni B1.

Prerekvizity

Angličtina obecná na úrovni B1 mírně nižší. Zvládnutí předmětů Angličtina pro chemiky 1 a 2.

Literatura

Clemensová, G., Fišerová, L. English for Chemists 3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky - přednáška, aktivizující metody, individualizovaná výuka, podpora studijních a učebních stylů a strategií vedoucích ke schopnosti celoživotního rozšiřování jazykové kompetence, problémové učení. CLIL.
Výuka předmětu je realizována formou:
Cvičení jazykové - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je potřeba splnit následující:
účast ve výuce (povoleny jsou dvě absence), napsání dílčích testů ve výuce, aktivní práce ve výuce, přinesení
elektronického (počítač či tablet) či tištěného materiálu do výuky, napsání zápočtového testu na 75% (minimální úspěšnost u každé položky je 50%), přednesení prezentace na odborné téma dle specifikovaných kritérií, odevzdání eseje na téma "Nanotechnology" či "Nanomedicine".
Nutnou podmínkou je získání zápočtu z Angličtiny pro chemiky II.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. týden - Lekce 1: Zásady efektivní prezentace, nácvik frází. Správné použití nonverbálních prvků a pomůcek. Popis složitějších grafů a obrázků. Ukázky správných a nesprávných prezentací, analýza chyb. Samostudium: rozvoj technik autonomního učení - slovní zásoba lekce 2.

2. týden - Lekce 2: Fyzikální chemie II, rychlost chemické, řád reakce: odborná slovní zásoba, další specifické pojmy daného oboru. Rozvoj čtení pro celkové porozumění i konkrétní informaci. Dovednost kladení otázek a odpovídání na ně. Popis reakce založený na sledování autentického videa. Gramatika: vyjádření přímé a nepřímé úměry, vazba "čím - tím". Nácvik psaní poznámek ve formě tabulek - text "Emulsions". Samostudium - slovní zásoba lekce 3.

3. týden - Lekce 3: Chemie životního prostředí. Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým složkám životního prostředí a jejich znečištění, odpadům a nakládání s nimi. Rozvoj dovedností tak, aby student byl schopen vytvářet definice pojmů (oblast přírodovědných oborů) a popsat rozdíly mezi nimi. Gramatika: předložkové vazby. Autentická videonahrávka a její reprodukce. Konverzace na téma ochrana životního prostředí.

4. týden - Lekce 3: Chemie životního prostředí. Tematický poslech a jeho reprodukce. Věty vedlejší vyjadřující příčinu a důvod. Environmentální test, tematická diskuse/aktivizující činnosti.

5. týden - Lekce 4: Tvorba slov odvozováním. Přehled nejčastějších anglických předpon a přípon. Rozvoj učební autonomie na základě samostatné analýzy morfému a odvozování dalších slov pomocí předpon a přípon. Cvičení, porozumění slovům bez použití slovníku.

6. týden - Lekce 4: Čtení odborných textů vztahujících se k specializacím studentů. Analýza morfémů v odborném textu s cílem jeho porozumění. Pravidlo SVOMPT - příklady funkce v odborném textu, cvičení. Úvod do lekce 5. Samostudium: slovní zásoba lekce 5.

7. týden - Lekce 5: Chemical Engineering. Chemické inženýrství v každodenním životě. Definice oboru a popis jeho historie, rozvoj čtení a psaní. Prohlubování učební autonomie formou vlastní tvorby slovníku a frazeologie. Popis technologického postupu - výroba mýdla. Aktivizující metody/diskuze o technologii chemických výrob. Specifické předložkové vazby. Tematicky zaměřený poslech pro celkovou/konkrétní informaci, doplnění novými technologickými pojmy. Samostudium: slovní zásoba z lekce 6.

8. týden - Lekce 6: Přenos tepla - slovní zásoba, čtení a porozumění textů popisujících mechanismy přenosu tepla. Tematický poslech. Rozvoj dovednosti psaní poznámek - doplnění tabulky. Exemplifikace, řízená diskuse/aktivizující metody. Samostudium - slovní zásoba lekce 7.

9. týden - Lekce 7: Metoda CLIL - získávání odborných poznatků spojené s rozvojem jazykových dovedností. Základní pojmy, definice "Nanotechnology", "Nanomedicine". Zadání eseje "Nanotechnology" či "Nanomedicine".

10. týden - Lekce 7: Tematický poslech pro celkovou i konkrétní informaci, doplnění pojmů. Gramatika - vyjádření predikce, nepočitatelná podstatná jména v odborných textech. Samostudium - slovní zásoba lekce 8.

11. týden - Lekce 8: slovní zásoba z oblasti kompozit. Čtení pro celkovou i konkrétní informaci a porozumění, řízená diskuze/aktivujicí metody. Zpětná vazba k eseji.

12. týden - prezentace na odborná témata dle volby studentů.

13. týden - prezentace na odborná témata dle volby studentů, ukázkový zápočtový test.

Cíl

Cílem výuky ve cvičení a učebních textů v elektronických výukových materiálech je rozvoj a prohloubení slovní zásoby, zejména odborné, gramatiky, dovednosti čtení, psaní, poslech a mluvení směřující k přípravě na další výuku Angličtiny pro chemiky III a IV, výuku odborných předmětů v angličtině, pro potřeby bakalářské práce a praxe a perspektivně k zvládnutí jazyka odpovídajícího úrovni B1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích se sledovanou docházkou (povoleny 2 absence). Studenti kombinované a distanční formy mají výuku o sobotách a mohou navštěvovat konzultace. Během semestru student úspěšně zvládne alespoň jednu prezentaci na zvolené odborné téma dle specifikovaných kritérií.
Podmínkou pro získání zápočtu je napsání dílčích testů ve výuce, aktivní práce ve výuce, přinesení elektronického (počítač či tablet) tištěného materiálu do výuky, napsání zápočtového testu na 75% (minimální úspěšnot u každé položky je 50%), přednesení prezentace na odborné téma, odevzdání eseje na téma "Nanotechnology" či "Nanomedicine".
Nutnou podmínkou je získání zápočtu z Angličtiny pro chemiky II.
Omluvenou absenci na semináři lze kompenzovat účastí v náhradní hodině nebo dodáním prezentace na téma probrané v zameškané hodině.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BPCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program NPCP_CHM_INT magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor