Detail předmětu

Analytická chemie I

FCH-BCA_ANC1Ak. rok: 2018/2019

Cílem předmětu je podat studentům přehled současné struktury a náplně analytické chemie. Náplň předmětu je tvořena následujícími tématickými celky: Základy analytické metrologie. Definice analytu a analytického vzorku. Analytické aspekty chemických rovnováh. Termodynamické a kinetické aspekty analytických reakcí. Klasifikace analytických metod. Výklad protolytických, komplexotvorných, srážecích, redoxních, katalytických a indukovaných reakcí. Analytické činidlo a principy chemických důkazů anorganických iontů. Gravimetrická analýza a její současný význam. Principy roztokové volumetrie. Teorie titračních křivek, indikace ekvivalenčního bodu titrací a titrační chyby. Tlumiče a jejich analytický význam. Příklady postupů založených na acidobazických, redoxních, srážecích a komplexotvorných titracích významných pro analytickou praxi.

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí, dovedností a kompetence studentů se projeví zejména v následujících oblastech:

1. Studenti pochopí souvislosti mezi chemickou reaktivitou a analytickým chováním prvků a sloučenin, principy chemické reaktivity iontů, prvků a sloučenin
2. Studenti budou schopni vybrat optimální metodu z oblasti klasické analytické chemie kvalitativní i kvantitativní a tuto aplikovat optimálním způsobem při řešení problémů běžné analytické praxe
3. Studenti zdokonalí svoje schopnosti při výpočetním řešení řešení jednoduchých i komplikovaných analytických problémů.

Prerekvizity

Podrobné znalosti obecné a anorganické chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Sommer L.: Základy analytické chemie I. Skriptum FCH VUT, VUTIUM Brno 1998 (CS)
Bartoš M., Šrámková J., Staněk V., Renger F., Kalous J.: Analytická chemie I. Universita Pardubice, 2004. (CS)
Šůcha L., Kotrlý S.: Teoretické základy analytické chemie, SNTL / ALFA, Praha 1971. (CS)
Christian G.D.: Analytical chemistry (5th Edition), John Wiley & Sons, New York 1994. (EN)
Jančářová I., Jančář L.: Základní chemické výpočty. MZLU, Brno 2002. (CS)
Vláčil F. a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL Praha, 1978; Informatorium Praha, 1991. (CS)
E-learning na VUT: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=71548 (CS)
Kotouček M., Skopalová J.: Příklady z analytické chemie. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 1997. (CS)
Holzbecher Z., Churáček J. a kol.: Analytická chemie, 1987, SNTL Praha. (CS)
Skoog D.A., West D.M., Holler J.F.: Fundamentals of analytical chemistry, 1992, Saunders College Publishing. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na seminářích (případně náležitě omluvená neúčast). Zápočet je možno získat za úspěšné zvládnutí průběžných dílčích písemných testů během semestru (tj získání alespoň 6 bodů z 10 možných). V případě neúspěchu v jednom průběžném dílčím testu (příp. více) lze zápočet získat na základě úspěšného napsání zápočtového testu (tj. získání alespoň 60 bodů ze 100 možných) při hodnocení alepoň 2 body ze všech dílčích testů.
Podmínkou pro možnost absolvování zkoušky je získání zápočtu z cvičení z Analytické chemie I.
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část obsahuje výpočetní příklady (3) a otázky teoretické (5) i praktické (2).
Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat 60 % bodů z celku.
Ústní část zkoušky zahrnuje doplňující a rozšiřující otázky.
Výsledné hodnocení je průměrem z obou částí zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Blok 1: Teoretické základy analytické chemie
1. Úvod do analytické chemie, termodynamika analytických reakcí
2. Protolytické reakce
3. Komplexotvorné reakce
4. Analytické reakce za vzniku sraženin
5. Redoxní reakce
6. Principy kinetiky analytických reakcí, katalytické a indukované reakce

Blok 2: Klasická analýza kvalitativní
7. Principy chemické anorganické kvalitativní analýzy
8. Důkazy kationtů a aniontů

Blok 3: Klasická analýza kvantitativní
9. Gravimetrie
10. Volumetrie: Acidobazické titrace, redoxní titrace
11: Volumetrie: Ttitrace za vzniku sraženin, komplexometrické titrace

Blok 4: Základy statistického zpracování analytických dat
12. Základy analytické metrologie

Cíl

Cílem předmětu je podat studentům přehled o analytickém využití chemické reaktivity, seznámit s principy klasické chemické kvalitativní analýzy a metodami klasické chemické kvantitativní analýzy. Rovněž bude ozřejměno začlenění analytické chemie do kontextu chemických věd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována.
Práce studentů je kontrolována dílčími písemnými testy v průběhu semestru ve výpočtových cvičeních.
Pro studenty kombinované formy jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty denní formy studia.
Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor