Detail předmětu

Měření a řešení úloh ze stavební fyziky

ÚSI-ERSTFAk. rok: 2018/2019

Požadavky na budovy z hlediska tepelné ochrany a nízké energetické náročnosti, vlhkost – kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukce, akustika – hodnocení hluku, denní osvětlení –proslunění obytných budov a základní požadavky z oblasti technických zařízení budov.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v problematice stavební fyziky potřebné pro jednoduchý technický popis a posouzení stavebních prvků, konstrukcí a objektů v rámci realitní činnosti.

Prerekvizity

Základní obecné znalosti na úrovni absolventa Bc.studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v posledním platném znění. (CS)
Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií v posledním platném znění. (CS)
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov v posledním platném znění. (CS)
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (CS)
Soubor aktuálních ČSN zejména řady 73 v posledním platném znění. (CS)
Ficker, T.: Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. (CS)
Vaverka, J., a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUT Brno, VUTIUM, 2006. (CS)
Čuprová, D., Mohelníková, J., Čupr, K.: Denní osvětlení budov – Návody pro cvičení, CERM, s.r.o. Brno 2002. (CS)
Technické podklady výrobců stavebních materiálů a konstrukcí (tištěné, internetové), odborné články ze stavebnictví. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou seminářů. První část semináře má charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Druhá část semináře podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené v první části semináře, nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet – účast na seminářích, splnění zadaných úkolů, zápočtový test z obsahu celého učiva.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Technické zařízení budov – vytápění, Vzduchotechnika, Zdravotně technické instalace, elektrotechnická zařízení – požadavky, rozdělení.
2. Tepelná technika – požadavky na budovy z hlediska tepelné ochrany a nízké energetické náročnosti, součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota.
3. Vlhkost – kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukce. Eliminace tepelných mostů – bezkontaktní diagnostika, možnosti řešení, příklady z praxe.
4. Akustika – vzduchová a kročejová neprůzvučnost – požadavky, hodnocení hluku.
5. Denní osvětlení – činitel denní osvětlenosti – požadavky, hodnocení. Proslunění obytných budov, oslunění rekreačních ploch.
6. Zápočet.

Cíl

Cílem je získání znalostí základních principů z oblasti stavebně fyzikální problematiky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor