Detail předmětu

Teorie oceňování nemovitostí

ÚSI-ERTONAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí potřebných pro zvládnutí a osvojení si oceňovacích metod, které jsou kodifikovány v českém cenovém právu nebo vycházejí z mezinárodně uznávaných přístupů k oceňování majetku. Student si osvojí základní pojmy pro oceňování majetku, osvojí si jejich obsah a význam ve vztahu k oboru, právním předpisům, získá znalosti potřebné pro pro posuzování vlastností nemovitých věcí ve vztahu k jejich hodnotě vč. propblematiky posuzování mezních stavů, životnosti a opotřebení, bude rozumět základním přístupům ke stanovení hodnoty nemovitých věcí a způsobům zohlednění specifických potřeb dle účelu ocenění.

Výsledky učení předmětu

Přehled o předpisech v cenovém právu a jejich aplikace.
Znalost názvosloví nemovitostí. Znalost názvosloví v oblasti cen a finanční aritmetiky.
Teoretické znalosti metody nákladové, výnosové a porovnávací. Znalost problematiky pozemků a jejich oceňování.
Znalost způsobů oceňování nemovitostí ve zvláštních případech:
- dědictví,
- darování,
- prodej,
- vypořádání spoluvlastnictví,
- dražba,
- záruka pro úvěr.
- ocenění podniku,
- věcná břemena a další.

Prerekvizity

Znalost obecných zásad tvorby znaleckých a expertních posudků, základní znalosti z matematiky (planimetrie, stereometrie, finanční matematika), základní znalosti ze stavebnictví (způsoby provádění nosných a nenosných konstrukcí, TZB, vlastnosti stavebních konstrukcí).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické zvládnutí látky vysvětlené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů, splnění zápočtových testů.
Zkouška: ústní formou

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní východiska pro oceňování majetku: úvod, základní pojmy, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
2. Pojmy cena a hodnota při oceňování majetku: pojmy cena a hodnota v mezinárodních standardech, v občanském zákoníku, systémový přístup ke stanovení hodnoty (posuzování vlastností nemovitých věcí, posuzování vlastností okolí, kvantifikace hodnoty).
3. Předmět oceňování: věc v právním smyslu, součást a příslušenství věci, vlastnické právo a vlastnictví, omezení vlastnických práv, nemovité věci.
4. Systémové vymezení trhů: trh jako soustava, kritéria pro členění trhů.
5. Tvorba ceny na trhu: poptávka po zboží, nabídka zboží, tržní rovnováha a její dosahování, změna tržní rovnováhy.
6. Oceňování nákladovým způsobem: princip nákladového ocenění, zjištění výchozí hodnoty stavby, výměry nemovitých věcí, mezní stavy, životnost a opotřebení staveb.
7. Oceňování výnosovým a porovnávacím způsobem: výnosová hodnota, porovnávací (komparativní) metody.
8. Oceňování bytů, nebytových prostor a pozemků: bytové a nebytové jednotky, pozemky.
9. Vybrané metody pro stanovení obvyklé ceny: směnná hodnota nemovitosti, metody pro zjištění obvyklé ceny.
10. Oceňování nemovitých věcí ve vybraných případech: oceňování pro úvěrové řízení, pro účetnictví, pro pojišťovny, pro dědická řízení, pro daňové účely, při reálném dělení staveb, zhodnocení stavby, ocenění věcných práv k nemovitostem.
11. Oceňování v zahraničí a mezinárodní standardy: standardy IVS, standardy EVS.
12. Specifika oceňování nemovitých věcí ve Velké Británii, v Německu, v Itálii.
13. Výpočetní programy pro oceňování: programy pro oceňování nemovitých věcí, programy pro stanovení nákladů na pořízení nové stavby a cen stavebních prací rozpočtem.

Cíl

Metody oceňování nemovitostí, praktický výkon znalecké činnosti při oceňování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka ve cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor