Detail předmětu

Příprava a řízení staveb

ÚSI-ERPRSAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku přípravné a realizační fáze stavby a zabývá se zásadami investičního procesu, úkoly účastníků výstavby a veřejnoprávním projednáním stavby. Součástí výuky je problematika územního plánování, územního a stavebního řízení a dokumentace s tím spojené. Podrobněji je předmět zaměřen na význam, obsah a členění stavebně technologické přípravy a na zpracování její základní dokumentace. Výuka zahrnuje rovněž seznámení studentů s dodavatelskými a investorskými systémy ve výstavbě a seznamuje je s činnostmi a způsoby řízení výrobního procesu a s obvyklou agendou stavbyvedoucích a mistrů. Dále jsou probrány vazby na časové plánování a čerpání finančních prostředků, zajištění jakosti stavebních prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole, obecné technické požadavky na výstavbu, zásady bezpečného provádění stavebních prací. Přehledné informace získají studenti z oblasti mechanizace a automatizace stavebních procesů a optimálního nasazení stavebních strojů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o přípravě a realizaci stavby z pohledu všech účastníku výstavby, se zaměřením na dodavatele stavby. Získají základní informace a znalosti o modelování časové, prostorové a technologické struktury stavby a optimalizaci zdrojů - financí, materiálů, pracovníků a strojů

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti z oblasti technologie staveb a pozemního stavitelství.

Doporučená nebo povinná literatura

HLOUŠEK,P. Příprava a realizace staveb, CERM Brno, 1998 (CS)
HÁJEK,V.,a kol. Řízení stavební firmy, ČKAIT, 1999 (CS)
HARTUS,F., MCCAFFER, R. Modern construction management, Oxford, Blackwell, 1993 (CS)
DOLEŽAL,J., MAREČEK,J. VOBOŘIL, O. Stavební zákon, Linde Praha, 1998 (CS)
JELEN, V. Příprava a řízení stavby, SNTL Praha, 1992 (CS)
HÁJEK,V., JELEN, V. Ekonomika a management, ČVUT Praha, 1998 (CS)
MUSIL,F. Řízení a organizace provozu staveb, VUT Brno, 1989 (CS)
ČÁPOVÁ, D., MĚŠŤANOVÁ, D., TOMÁNKOVÁ, J., Příprava a řízení staveb, ČVUT v Praze, 2011 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování zadaných úkolů v průběhu semestru.
Zkouška probíhá písemnou i ústní formou. Konání ústní zkoušky je podmíněno úspěšným absolvováním písemné části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, investiční politika, investiční proces, přípravná a realizační fáze, účastníci výstavby, veřejnoprávní projednání stavby, hlavní předpisy.
2. Soustava stavebních úřadů, územní plánování, územní řízení, dokumentace k územnímu řízení, umisťování staveb a jejich základní možnosti.
3. Stavební řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, postupy, lhůty a její náležitosti dle prováděcí vyhlášky.
4. Stavebně - technologická příprava, význam, obsah, členění, základní dokumentace a její zpracování.
5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, členění výstavby do fází, investorský způsob výstavby.
6. Činnosti výrobního procesu, převzetí staveniště, převzetí prací, stavební deník, přejímací řízení, kolaudační řízení.
7. Způsoby řízení procesů, práva a povinnosti stavbyvedoucích, mistrů a TDS.
8. Zařízení staveniště, koncepce staveništního provozu, objekty zařízení staveniště, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, inženýrské sítě, návaznosti - rozvinutí plánovacích procesů zařízení staveniště v návaznosti na předmět ERTPS, určení ploch skládek, ploch pro uživatele ZS.
9. Časové plánování, modely, výstupy, časové a finanční harmonogramy, průběžné čerpání finančních prostředků, dílčí fakturace, síťové grafy – základní modely, pravidla.
10. Jakost stavebních prací, její zajištění, vstupní, mezioperační a výstupní kontrola jakosti materiálů, dílců, konstrukcí. Základní zákonné a normové požadavky na kvalitu a parametry stavebních konstrukcí a povrchů.
11. Obecné technické požadavky na výstavbu, normalizace, ISO.
12. Obecné zásady bezpečného provádění stavebních prací, základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků výstavby.
13. Výběrová řízení, specifika stavební výroby, smluvní vztahy.

Cíl

Cílem studia je seznámit studenty s průběhem realizace investičního záměru, s úkoly všech účastníků výstavby s důrazem na činnosti a úkoly dodavatele stavby. Student také získá základní povědomí o metodikách plánování a řízení realizace stavebního díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude kontrolována účast na cvičeních, v průběhu semestru budou kontrolovány vypracované zadané úkoly a dokumentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor