Detail předmětu

Oceňování movitého majetku a podniků

ÚSI-EROMPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku oceňování movitého majetku a podniků.

Výsledky učení předmětu

Studiem předmětu studenti získají základní znalosti z oblasti oceňování movitého majetku a podniků.

Prerekvizity

Požadována je znalost názvosloví a obecných zásad pro oceňování majetku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování dvou písemných testů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecné zásady oceňování majetku.
2. Úvod do oceňování motorových vozidel, základní pojmy.
3. Oceňování motorových vozidel, stanovení technické hodnoty vozidla, amortizační stupnice, stanovení výchozí ceny vozidla, výpočet časové a obvyklé ceny vozidla.
4. Stanovení výše majetkové újmy na motorovém vozidle, posuzování vlivů oprav.
5. Oceňování strojů, zjištění, posouzení a hodnocení technického stavu stroje, amortizační stupnice, stanovení výchozí ceny stroje, výpočet časové a obvyklé ceny stroje.
6. Oceňování souborů předmětů drobného hmotného majetku, předměty v užívání, v záloze, oceňování zásob.
7. Charakteristika podniku jako předmětu ocenění. Rozdílnosti přístupu při oceňování nemovitostí, věcí movitých a oceňování podniků. Důvody pro ocenění podniku.
8. Podklady pro ocenění podniku.
9. Postup při ocenění podniku.
10. Specifikace metod pro ocenění podniku.
11. Majetkové metody ocenění podniku.
12. Výnosové metody oceňování podniku. Kalkulace úrokové míry pro ocenění podniku.
13. Kombinované metody ocenění podniku. Metody tržního porovnání.

Cíl

Studijním cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti oceňování majetku o základní znalosti zásad a postupů používaných při oceňovaní vybraných druhů movitého majetku (strojů a motorových vozidel) a při oceňování podniků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014. ISBN: 978-80-214-5040- 0. (cs)