Detail předmětu

Architektura a urbanismus při oceňování staveb

ÚSI-ERARUAk. rok: 2018/2019

Předmět je v prvním uceleném bloku přednášek (architektura, urbanismus a sociologie města a bydlení) zaměřen na získání základních znalostí v oblasti navrhování, výstavby a provozu měst a staveb. Ve druhém uceleném bloku (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) se zaměřuje na stručný přehled o dopravních sítích s přednostním zaměřením na dopravu v oboru pozemních komunikací.
Kromě technické stránky věci (základní odborné předpisy, kontrola jakosti, poruchy otázka správy a údržby apod.) jsou probrány i vazby na základní právní předpisy z oblasti stavebního práva.
Předmět je koncipován na získání schopnosti evaluace architektonických a urbanistických faktorů, které při oceňování staveb hrají stále větší roli. Seznamuje s konceptem stavby, se stavebním projektem, vznikem architektonického díla, jeho urbanistickou determinací, základy stavebního zákona, údržbou a funkcí a dalšími způsoby užití a to vše s ohledem na oceňování staveb.

Výsledky učení předmětu

Výstupy tvoří ucelený přehled základních znalostí v oblasti návrhu, výstavby a využití staveb i systémů jednotlivých inženýrských sítí a sítí dopravní infrastruktury, zejména sítě pozemních komunikací.
Přidaná hodnota získaná studiem předmětu je:
v nových a zlepšených dovednostech hodnocení,
zpřesněných znalostmi o budovách a stavbách a
jejich architektuře a urbanismu a jeho komponentech i
v schopnostech tyto faktory začlenit do hodnocení.

Prerekvizity

Základní orientace v historii a ekologii, logické uvažování.

Doporučená nebo povinná literatura

BERÁNEK, J. A KOL. Inženýrské sítě, VUT v Brně, FAST 2006 (CS)
ŠRYTR A KOL. Městské inženýrství, Academia, Praha 1998 (CS)
MEDELSKÁ,V. A KOL.: Dopravné inženierstvo, ALFA, Bratislava, 1991 (CS)
ŠPALEK, P., RACLAVSKÝ, J. Sanace stok a kanalizačních přípojek - Technická směrnice, Hydroprojekt a.s., 2000 (CS)
Normy a předpisy vztahující se k dané problematice (CS)
SMĚLÝ, M. a kol.: Dopravní inženýrství. Studijní podpora VUT Brno FAST, ÚPKO, termín odevzdání 11/2007 (CS)
BUKOVSKÝ, J. a kol. Dějiny stavitelství, Brno, CERM, 2001 (CS) (CS)
DRÁPAL, J. Úvod pro projektování architektury a urbanismu, VUT FAST Brno, 2010 (CS) (CS)
GREED, C. H. Introducing Town Planning, Longman Scientific & Technical, London, 1994 (CS) (CS)
HAAS, F. Vývoj architektury a umění v novověku, Brno: ES VUT, 1987 (CS) (CS)
HOLLINSWORTH, M. Architektura 20. stol., Columbus Bratislava, 1993 (CS) (CS)
KNOX, P. Urban social Geography, an Introduction, Longman Scientific & Technical, Harlow, 1995 (CS) (CS)
KOCH, W. Malý lexikon architektury, Tatran, Bratislava, 1971 (CS) (CS)
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7. (CS) (CS)
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X (CS) (CS)
HOECKER, CH. Architecture – a concise history, Laurence King, London, 2000 (CS) (CS)
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3. (CS) (CS)
WATKIN, D. A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005 (CS) (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování odpovídají způsobu výuky a jsou popsány článkem v článku 7 Studijního a zkušebního řádu VUT Brno.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení studia bude provedeno písemnou a v případě nejednoznačného výsledku i ústní zkouškou

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pohled na stavebnictví a architekturu, architektonické rysy staveb a jejich uměleckou kvalitu
2. Vývoj stavebnictví a architektury, hodnota památkových staveb
3. Sídla, historie sídel, sídelní rozvoj a urbanistická determinace, územní plánování
4. Urbanismus a vývoj města, nové obytné soubory
5. Sociologie města a typologie bydlení, společenské funkce architektury, které je nutno vzít v úvahu
6. Funkční plochy ve městě, vliv na cenu, cenová mapa pozemků
7. Vývoj rodiny, bytu, typologie bydlení a vliv na poptávku po bytech
8. Vliv ostatních faktorů na cenu (kriminalita, bezpečnost (CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design), atraktivita, dobrá adresa, gated communities atd.)
9. Architektonický symbolismus, architektura jako symbol
10. Doprava, transport a komunikační systém města. Inženýrské sítě a dopravní infrastruktura. Role dopravní obslužnosti, dostupnosti a vliv na cenu stavby
11. Funkce stavby, pružná a pevná funkce stavby. Vědecké prognózování, futurologie v architektuře a urbanismu
12. Rozvoj, úpadek a revitalizace města a vliv na ceny
13. Vliv stavby na člověka, architektonický determinismus

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností pro komplexní, nejen ekonomické posuzování vlastností staveb a jejich okolí z hledisek architektonických rysů staveb, urbanistické determinace, dopravních charakteristik, zasíťování atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor