Detail předmětu

Analýza silničních nehod I

ÚSI-EDAN1Ak. rok: 2018/2019

Předmět seznamuje studenty se základy mechaniky pohybu vozidel, se systémovým pojetím řešení analýzy silničních nehod a učí je poznatky aplikovat na konkrétní situace.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu budou studenti umět zařadit technickou analýzu silničních nehod v rámci ostatních disciplín, identifikovat základní veličiny a jednotky, názvosloví, druhy stop a jejich dokumentaci a identifikaci.
Dokáží prakticky využívat a aplikovat relevantní podklady pro technickou analýzu – tvar místa dopravní nehody, vlastnosti vozidla, vlastnosti řidiče, popř. chodce – budou schopni zvolit vhodnou metodu jejich zajištění, naplánovat a provést vlastní měření a získaná data zpracovat, analyzovat a následně aplikovat při analýze vlastního nehodového děje.
Dále budou interpretovat základní vztahy, pohybové zákony, podstatné parametry člověka a jeho roli při dopravních nehodách, parametry vozidla, síly, pneumatiky a jejich modely, parametry okolí, dynamické parametry vozidla, analyzovat poškození a korespondenci poškození a tyto znalosti budou schopni aplikovat na výpočet pohybu vozidla, jeho interpretaci v podobě diagramu dráha – čas, dráha – rychlost, intervalového diagramu apod.
Získané kompetence budou umět aplikovat na řešení reálných nehod s chodci a s cyklisty a následně řešit i možnosti odvrácení střetu s ohledem na psychické a fyziologické možnosti účastníků.

Prerekvizity

Zvláštní prerekvizity nejsou vyžadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka zápočtu – získání alespoň 150 bodů z 200 možných (2×50 za průběžný test na cvičení cca v 5. a 9. týdnu semestru, 100 za semestrální projekt).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do analýzy silničních nehod, základní veličiny a jednotky
2. Základní vztahy, pohybové zákony, síly působící na vozidlo, jízda v oblouku, bezpečná vzdálenost
3. Druhy stop, sběr dat na místě nehody a měřicí technika
4. Pohyb střepin, pohyb tělesa vzduchem, příčné přemístění a předjíždění
5. Prvek člověk – biometrická data, reakční doba řidiče, parametry pohybu, smyslové vnímání, pozornost
6. Prvek vozidlo
7. Prvek okolí – tvary a parametry komunikace, prohlídka místa nehody, znalecký experiment, vyšetřovací pokus
8. Brzdění, náběh, prodleva brzd, zrychlení, videozáznamy
9. Analýza korespondence poškození, výběhová analýza
10. Diagramy při analýze silničních nehod – diagram dráha-čas, další užívané diagramy, oblast zakrytého výhledu
11. Intervalové diagramy, sekvence a odvracení nehody
12. Dopravní nehody s chodci
13. Dopravní nehody s cyklisty

Cíl

Cílem je seznámit studenty s teoretickým základem technické analýzy silničních nehod a naučit je tyto teoretické poznatky aplikovat v praxi. Absolvování předmětu je předpokladem pro studium navazujícího Analýza silničních nehod II.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Semela M., Analýza silničních nehod I, VUT v Brně 2014, ISBN:978-80-214-5037-0 (cs) - druhé, aktualizované vydání