Detail předmětu

Teoretické základy technických měření

FSI-1ZMAk. rok: 2017/2018

Zavedení základních metrologických pojmů a vysvětlení jejich obsahu. Fyzikální veličina. Měření, signál, klasifikace měření. Základní postupy měření, prostředky měření, algoritmy zpracování hodnot měřené veličiny. Přesnost a chyba měření. Výsledek a nejistota měření. Měřicí metody. Metody technické diagnostiky.

Výsledky učení předmětu

Osvojení fyzikální podstaty vybraných meřicích metod a praktické zvládnutí vybraných experimentů.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti středoškolské matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

DOEBELIN, E.O. Measurement systems (Application and design). New York: McGaw-Hill, 1990. 960 p.
ORNATSKIJ, P.P. Teoretičeskije osnovy informacionno-izměritělnoj techniki. Kijev: Višča škola, 1976. 431 p.
RIPKA, P.- TIPEK, A.: Master Book on Sensors. Part A and B. Praha: BEN 2003
HALLIDAY,D., RESNICK,R. and WALKER,J. Fyzika. Brno: VUTIUM 2000. 1198 p.
Aktualní legislativní normy.
MELOUN,M. and MILITKÝ,J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia, 2002. 764 p.
KUBÁČKOVÁ,L., KUBÁČEK,L. and KUKUČKA,J. Probability and Statiscs in Geodesy and Geophysics. Amsterodam: Elsevier, 1987.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení odevzdaných zpráv z laboratorních úloh a testů z průběžných znalostí odpřednášené látky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poskytnout přehled o základních měřicích metodách inženýrského experimentu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Příprava na měření a vypracovaných zpráv. Měření stanovených úloh je nutné absolvovat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor B-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základy metrologie. Základní metrologické pojmy. Součásti měření.
Veličiny. Rozdělení veličin. Zákonné jednotky.
Měření a jeho součásti. Vyjádření výsledku měření.
Algoritmy získávání a zpracování experimentálních dat (plánování experimentu, provedení měření, zpracování a inetrpretace výsledků).
Metody a metodiky měření. Přímá měření. Nepřímá měření. Stanovení nejistoty měření.
Měřicí prostředky. Měřicí převodníky a typy měřicích prostředků. Vlastnosti měřicích přístrojů.
Obecné otázky teorie chyb. Klasifikace chyb. Metody matematického popisu přesnosti a rozsahu měřicích prostředků.
Fyzikální principy měřicích metod I (posunutí, rychlost).
Fyzikální principy měřicích metod II (tlak, teplota).
Fyzikální principy měřicích metod III (elektrické veličiny).
Základní představy o informačním obsahu měření.
Technická diagnostika.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Statistické vlastnosti radioaktivního zářice.
Závislost doby kmitu desky na poloze osy otáčení vzhledem k težišti.
Moment setrvačnosti těles.
Hlučnost motoru.
Kalorimetrie.
Viskozita kapalin.
Poissonova konstanta kapa pro vzduch.
Ohnisková vzdálenost tenké spojné i rozptylné čočky.
Spektrometrie.
Refraktometrie.
Termistor.
Fázové posuvy střídavých proudů vzhledem k napětí.
Absorpční polovrstva pro záření gama.
Technické využití rozptylu záření beta.
Fotodioda.