Detail předmětu

Vybrané kapitoly z matematiky

FSI-0KMAk. rok: 2017/2018

Řešení rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, analytická geometrie, kuželosečky, goniometrie, elementární funkce a jejich grafy, základy diferenciálního počtu. Výuka se v tomto předmětu přizpůsobuje látce probírané v úvodním semestru základního kursu matematiky a dále požadavkům studentů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Vybrané kapitoly z matematiky umožňuje studentům získat znalosti z těch partií středoškolské matematiky, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí prvního semestru úvodního kursu matematiky.

Prerekvizity

Požadují se znalosti středoškolské matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Kříž, J., Křížová, H.: Matematika- vybrané statě k zahájení studia na strojní fakultě (skriptum VUT)
Děmidovič B. P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy
Rektorys K. a spol.: Přehled užité matematiky I,II (SNTL, 1988)
Eliáš J., Horváth J., Kajan J. : Zbierka úloh z vyššej matematiky I, II, III, IV (Alfa Bratislava, 1985)
Eliáš J., Horváth J., Kajan J. : Zbierka úloh z vyššej matematiky I, II, III, IV (Alfa Bratislava, 1985)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zopakování, doplnění a prohloubení těch partií středoškolské matematiky, které působí studentům největší potíže v prvním ročníku studia na FSI. Absolvování tohoto předmětu by mělo posluchačům výrazně usnadnit přechod ze střední školy na vysokou včetně úspěšného složení zápočtových testů z matematiky v prvním semestru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: rozklad kvadratického trojčlenu na součin, řešení nerovnic
2. týden: rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
3. týden: goniometrie, goniometrické rovnice
4. týden: mocniny, exponenciální rovnice
5. týden: logaritmy, logaritnické rovnice
6. týden: kuželosečky
7. týden: analytická geometrie
8. týden: soustavy lineárních rovnic
9. týden: iracionální rovnice a nerovnice
10. týden: elementární funkce a jejich grafy
11. týden: derivace funkce
12. týden: limita funkce
13. týden: průběh funkce