Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-MTI)

FSI-WD6Ak. rok: 2017/2018

Výuka je zaměřena tak, aby studenti byli schopni vypracovat diplomový projekt na požadované úrovni a tento obhájit. Studenti jsou seznámeni s obsahovou a formální stránkou diplomové práce. Jsou seznámeni s etikou vědecké činnosti a s etikou písemného projevu. Rovněž jsou seznámeni se způsobem obhajoby diplomové práce. Každý student presentuje výsledky své rešeršní činnosti a obsahovou náplň vlastní DP.
.

Výsledky učení předmětu

Získání praktických znalostí a dovedností při řešení konkrétních technických problémů a při zpracování technických zpráv.

Prerekvizity

V průběhu semináře se využívá znalostí ze všech dříve absolvovaných předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda: Praha 1999, 253 s. (CS)
Janíček, P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Učební texty (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a přednesení presentace na téma určené s vedoucím diplomového projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zdokonalit schopnost studentů k samostatné práci v oblasti teoretické a při provádění konkrétních experimentů. Konzultační pomoc je poskytována garantem kurzu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná a účast je kontrolována. Případná neúčast je nahrazena individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MTI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Charakteristiky a členění vědeckých prací
- Charakteristika a obsahová stránka diplomových prací
- Formální stránka diplomových prací
- Jazyková stránka diplomových prací
- Systémové pojetí diplomového projektu
- Přístupy a metody řešení projektů
- Možnosti využívaní informačních zdrojů (VUT, Zemská knihovna, ...)
- Obhajoba diplomového projektu
- Individuální presentace